Chociaż w Kodeksie cywilnym istnieją odpowiednie zapisy dotyczące odszkodowań, prawo odszkodowawcze wymaga często dodatkowego zbadania okoliczności danej sprawy. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy nie może dojść do polubownego rozwiązania sporów w drodze mediacji lub gdy z określonych przyczyn osoba zobowiązana odmawia wypłaty lub wyrównania kwoty odszkodowań. Można zwrócić się wtedy do kancelarii odszkodowawczej lub do prawnika specjalizującego się w takich sprawach.

Miejsce dla działań adwokata w prawie odszkodowawczym

Chociaż rośnie liczba podmiotów, które świadczą usługi jako kancelaria odszkodowawcza, nadal również adwokaci zajmują się często sprawami związanymi z wypłacaniem odszkodowań. Wykształcenie prawnicze oraz wszechstronna wiedza z zakresu Kodeksu cywilnego są podstawą każdej takiej współpracy.

W praktyce oznacza to szereg korzyści, na które może liczyć osoba ubiegająca się o wypłacenie odszkodowania, o podwyższenie kwoty roszczeń lub wnioskująca w innych aspektach co do odszkodowania/zadośćuczynienia.

Pomoc prawnika to:

  • świadomy wybór osoby, która reprezentuje Klienta – decydując się na kancelarię prawną można tym samym wybrać prawnika, bazując na przykład na jego renomie i pozytywnych opiniach; w przypadku kancelarii odszkodowawczych opiekun przydzielany jest zazwyczaj niejako automatycznie;
  • wszechstronne działania, w tym reprezentowanie przed sądem – wiele roszczeń znajduje swój finał na drodze przedsądowej, w tym także jako efekt mediacji; gdy jednak zapada decyzja o skierowaniu sprawy do sądu, zajmujący się Państwa sprawą adwokat będzie również w sądzie reprezentować Państwa interesy;
  • rozsądek w kwestiach finansowych – odpłatność za prowadzenie określonej sprawy może być ustalona z góry, co pozwala planować domowy budżet niezależnie od docelowej kwoty uzyskanego odszkodowania; tutaj ważne jest również, że adwokat nie korzysta z odpłatnej pomocy firm zewnętrznych, zatem nie rosną też Państwa koszty.

Ważne! Prace adwokata zgodne są z etyką, w myśl zasad zaufania publicznego – obowiązują tutaj zasady etyki zawodowej, uchwalone przez Naczelną Radę Adwokacką (Kodeks etyki adwokackiej na podstawie uchwały nr 52/2011 NRA z 19 listopada 2011 r.). Oznacza to, że adwokat nie może postępować w sposób, który obniżyłby zaufanie społeczeństwa do całości zawodu adwokackiego.

Tak więc chociaż zapisy prawa odszkodowawczego są ogólnodostępne, a możliwość odwoływania się do tych zapisów ma każdy obywatel oraz każdy podmiot, w poszczególnych okolicznościach wsparcie prawnicze jest dodatkowym udogodnieniem.

Szkody na osobie, szkody majątkowe i inne

Przedmiotem roszczeń dotyczących odszkodowań (także na przykładzie naszych Klientów z Białegostoku) mogą być utracone lub uszkodzone dobra materialne, ale też zdrowie i życie osoby poszkodowanej czy prawa autorskie. W każdym z tych przypadków roszczenia odszkodowawcze bywają w całości lub w części uznane przez ubezpieczyciela.

Optymalna wersja sfinalizowania takich działań to sytuacja, w której:

  • poszkodowany otrzymuje kwotę, o którą się ubiega,
  • w przypadku naprawy szkody – gdy stan rzeczy zostaje przywrócony do stanu sprzed wniesienia roszczeń.

Jeżeli tak się nie stało, warto podjąć decyzję o dalszych działaniach, ponieważ nawet wypłacone odszkodowanie nie jest przeszkodą do ubiegania się o jego wyrównanie. Zaistnieć muszą jednak wcześniej przyczyna i skutek, aby podmiot zobowiązany do zapłaty ubezpieczenia przedsądowo, ani sąd w przypadku, gdy sprawa trafi na wokandę, nie mieli wątpliwości, że roszczenia są uzasadnione.

Dodatkowe aspekty praktyczne prawa odszkodowawczego

W dziedzinie odszkodowań ważne jest, że o odszkodowania w uzasadnionych okolicznościach można się ubiegać nie tylko od osób prywatnych, ale też od władz państwowych, spółek, czy spółdzielni mieszkaniowych. Wsparcie w postaci pełnej obsługi prawnej oznacza wtedy wszystkie działania, które standardowo wnioskodawca musiałby przejąć na siebie, czyli od nadzoru nad terminami i korespondencją po uczestnictwo w rozprawach sądowych, gdyby nie doszło do ugody. Wsparcie adwokata oznacza zatem komfort, że wszystkie działania mają odpowiedni nadzór.