Adwokat Urszula Zajko w swojej białostockiej kancelarii prowadzi profesjonalne mediacje sądowe. Jest ona mediatorem certyfikowanym przez Radę Regentów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów oraz ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji. Cieszy się opinią negocjatora rzetelnego i kompetentnego, promując mediacje jako korzystną metodę polubownego rozstrzygania sporów z pominięciem drogi sądowej.

W Polsce prowadzenie mediacji sądowych uregulowane zostało w roku 2005 poprzez wprowadzenie zapisów w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego.

Mediacja sądowa Białystok

Zakres pomocy mediatora sądowego

Profesjonalnie prowadzone mediacje mają na celu doprowadzenie do ugodowego rozwiązania konfliktu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Podejmowane są one dobrowolnie przez obie strony, które stają się równouprawnionymi partnerami dialogu i prowadzone przez neutralną osobę trzecią, czyli mediatora sądowego. Kompetentne prowadzenie negocjacji wspiera wypracowanie kompromisu, łagodząc napięcia konfliktowe. W toku mediacji proponowane są rozwiązania, ale nie jest narzucany ich wybór.

Ważne !:

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację w sporze, ale wypracowanie porozumienia i zażegnanie sporu.

Mediacje prowadzone są w sprawach:

  • cywilnych: np. podział majątku (na mocy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego);

  • rodzinnych: ustalenie wysokości alimentów, warunków opieki nad dziećmi;

  • karnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych);

  • nieletnich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich),

  • z zakresu prawa pracy: np. rekompensata za uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku w czasie pracy.

Zasady pracy mediatora rodzinnego

By mediacje były efektywne, przestrzegamy podstawowych zasad ich prowadzenia, obejmujących procedury rozwiązywania konfliktów. Są to:

DOBROWOLNOŚĆ – oznacza to, że strony przystępują do postępowania mediacyjnego zgodnie ze swoją wolą, bez presji i w każdej chwili mogą się z niego wycofać;

BEZSTRONNOŚĆ wobec stron – strony są traktowane jednakowo i przysługują im takie same prawa;

POUFNOŚĆ – to, jak przebiega proces mediacyjny, objęte jest tajemnicą;

NEUTRALNOŚĆ wobec przedmiotu sporu i sposobu jego rozwiązania – dotyczy postępowania mediatora, który nie może czerpać korzyści wynikających z przedmiotu negocjacji bądź wyniku postępowania;

AKCEPTOWALNOŚĆ – odnosi się do osoby mediatora, sposoby jego działania i reguł mediacji.

Dobre rozwiązania

Mediacje sądowe wiążą się ze skróceniem czasu trwania sporu (nawet do 4 tygodni) i płynących z niego negatywnych konsekwencji dla życia obu storn. Odznaczają się wyższą skutecznością zawierania porozumień, ponieważ za ich wypracowanie i indywidualne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb odpowiedzialne są personalnie strony biorące udział w mediacjach jako równoprawni partnerzy. Z kolei udział osoby postronnej w roli negocjatora pozwala na naświetlenie konfliktu w innej, otwartej perspektywie. Są one korzystne także ze społecznego punktu widzenia, ponieważ umożliwiają budowanie poprawnych relacji międzyludzkich oraz harmonizowanie stosunków. Pozytywy widoczne są także na planie osobistym – mediacje są niekiedy jedyną szansą na wyrażenie poczucia krzywdy czy niesprawiedliwości.

Wynik mediacji zatwierdza sąd

By ugoda zawarta w procesie mediacji zyskała moc prawną taką samą, jaka przysługuje ugodzie sądowej, wymaga zatwierdzenia przez sąd. W tym celu składany jest wniosek (przez obie strony osobno lub wspólnie) o wszczęcie postępowania zatwierdzającego ugodę wypracowaną w drodze mediacji. Jeśli podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdzi ją, nadając jej klauzulę wykonalności. Natomiast w pozostałych przypadkach zostanie ona zatwierdzona na posiedzeniu niejawnym, po którym strony otrzymują odpis wydanego na nim orzeczenia (bez osobistego udziału).

W mediacjach stawiamy na efektywność

Zakończone sukcesem mediacje przynoszą korzystne zmiany w życiu skonfliktowanych uprzednio stron. Wielu Białostoczan skorzystało już z mediacji, które prowadziła mecenas Urszula Zajko. Wszystkich, którym zależy na polubownym rozwiązaniu sporów, zapraszamy do kontaktu, by ustalić zasady współpracy i zakres pomocy prawnej.