Pomoc prawna w kwestii odszkodowań

Wypłacanie odszkodowań zasądzonych w sprawach karnych to tylko jeden z aspektów odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie ma osobnych ustaw, które byłoby można nazwać prawem odszkodowawczym, natomiast większość kwestii reguluje Kodeks cywilny – Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Jeżeli jednak przedmiot sprawy wykracza poza orzecznictwo z tej dziedziny prawa, stosowane są również inne normy prawne, pozwalające zasądzić wypłatę odszkodowania lub orzec nieważność roszczeń. W każdej z powyższych kwestii pomoc Państwu oferuje kancelaria adwokacka Urszuli Zajko.

kancelaria odszkodowawcza

Kluczowe informacje o odszkodowaniach i ich wypłacaniu

Odszkodowania mają na celu przywrócenie stanu przed wyrządzeniem szkody (o ile to możliwe) lub wypłatę rekompensaty poszkodowanemu – określonej sumy pieniężnej. Mowa tutaj zarówno o stratach rzeczywistych, jak też o stratach opierających się na hipotezie, że poszkodowany utracił określone potencjalne korzyści. Przykładem drugiej sytuacji jest utrata zdolności do wykonywania pracy w danym czasie, a zatem brak możliwości zarobkowania.

Każdą z sytuacji należy zatem rozpatrywać indywidualnie, w czym obecnie specjalizują się kancelarie odszkodowawcze, a także kancelarie prawne, w których prawnicy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dobry adwokat pomoże Państwu ubiegać się o odszkodowanie za:

 • szkodę rzeczową – straty lub zniszczenia mienia, w tym dóbr materialnych; może to dotyczyć domu lub mieszkania, samochodu, sprzętów;
 • szkodę osobową – powstałą wskutek określonych zdarzeń, których konsekwencją jest uszkodzenie ciała, utrata zdrowia (lub w przypadku osoby bliskiej – utrata życia) na przykład w wypadku komunikacyjnym;
 • błędy medyczne – gdy szkodę pacjenta spowodowało działanie lekarza lub osoby wykonującej inny zawód medyczny (np. położnej odbierającej poród);
 • wypadki komunikacyjne – dotyczy to wszystkich wypadków z udziałem pojazdów, w tym także rowerów; główny aspekt stanowi naprawa szkody z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • utracone dochody – wspomniana wyżej sytuacja, a w której osoba poszkodowana mogłaby uzyskać określone dochody z tytułu wykonywanej na co dzień pracy, kontraktu i innych.

Podsumowując zatem, Państwa prawem w poszczególnych sytuacjach jest wnioskowanie o :

 • podwyższenie kwoty uznanego lub wypłaconego już odszkodowania,
 • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu,
 • rentę wyrównawczą w przypadku uszkodzeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
 • uzyskanie zadośćuczynienia, które od odszkodowania różni się tym, że jest wyrównaniem wszelkich szkód niemajątkowych.

W oparciu o zapisy prawa, których ogół dla uproszczenia można nazwać prawem odszkodowawczym, należy przestrzegać dodatkowo terminów, aby nie dopuścić do przedawnienia spraw. Oznacza to jednocześnie, że w wielu sprawach możemy się podjąć dochodzenia odszkodowań po latach od momentu powstania szkody.

W czym może pomóc kancelaria odszkodowawcza lub prawna

Usługi świadczone przez typową kancelarię odszkodowawczą są dostępne również w ramach współpracy z naszymi prawnikami. Zagadnienia dotyczące odszkodowań wymagają doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy, adwokat może w Państwa imieniu:

 • zweryfikować dokumenty i dążyć do rozstrzygnięć polubownych – na tym etapie należy:
  • przeanalizować sprawę oraz związaną z nią dokumentację,
  • zgłosić wniosek do firmy ubezpieczeniowej o wypłatę większego odszkodowania,
  • negocjować warunki wypłaty świadczeń,
  • skierować sprawę do sądu w przypadku braku możliwości porozumienia na drodze przedsądowej.

Jeżeli nie dojdzie do ugody, kolejne działania dotyczą procesów sądowych. W tym czasie:

 • zapewniamy reprezentację na każdym etapie sprawy,
 • doradzamy w zależności od przebiegu procesu,
 • monitorujemy postępy w sprawie i informujemy Państwa o nich.

Im bardziej solidne przygotowanie do poszczególnych rozpraw, tym większa szansa na skrócenie toku rozprawy do niezbędnych czynności sądowych.

Zasada winy w praktyce – odszkodowania w Białymstoku

Odpowiedzialność odszkodowawczą stwierdzić można między innymi na podstawie zasady winy, która oznacza, że aby sprawca poniósł konsekwencje, powinien naprawić poszczególne krzywdy. Ma to odzwierciedlenie również w odszkodowaniach, a znajomość norm prawnych pozwala skuteczniej dochodzić swoich praw.