Adwokat Zajko specjalizuje się w prawie rodzinnym, w którego ramach prowadzi sprawy dotyczące ustalenia prawa do kontaktów z dzieckiem oraz zasad, na jakich będą się one odbywały w momencie, kiedy rodzice dziecka nie pozostają już w związku małżeńskim.

Kontakty z dziećmi to prawo i obowiązek członków rodziny

Niezależnie od tego, czy rodzice posiadają władzę rodzicielską, mogą i powinni utrzymywać kontakty z dziećmi. Również bez względu na sytuację rodzinną spowodowaną przez rozwód osoby bliskie dziecku, mają prawo do kontaktów z nim. Dotyczy to:

  • rodzeństwa, jeśli nie mieszka razem,
  • dziadków ze strony tego rodzica, z którym dzieci nie mieszkają,
  • byłych małżonków, którzy nie są biologicznymi rodzicami dziecka.

Kwestie te należy ustalić precyzyjnie z perspektywy rodzica, z którym dziecko nie mieszka, i w możliwie najszerszy sposób, by zapewnić ciągłość kontaktu.

Ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem leży w gestii sądu

Zakres kontaktów z dzieckiem i sposób ich odbywania określony zostaje w czasie postępowania sądowego. Sąd zawsze ma na uwadze stworzenie sytuacji, w której spełniane będą optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, co dotyczy także utrzymywania poprawnych relacji z rodzicami. Jeśli któreś z nich będzie świadomie utrudniało wykonywanie orzeczonych przez sąd kontaktów, może zostać obciążone koniecznością wypłacenia rekompensaty pieniężnej na rzecz drugiego (na przykład zwrot kosztów dojazdu, jeśli do kontaktu z dzieckiem nie doszło). W takich sytuacjach wysokość zapłaty ustalana jest sądowo, a następnie egzekwowana przez komornika.

Widzenie z dzieckiem a prawo rodzinne Białystok

Kiedy widzenia z dzieckiem są ograniczane

W pewnych okolicznościach, kiedy sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem lub miejsce, w którym się one odbywają nie są dla dziecka korzystne, a wręcz szkodliwe, sąd może ograniczyć kontakty poprzez wprowadzenie zakazu:

  • zabierania dziecka poza miejsce, w którym stale ono przebywa,
  • porozumiewania się na odległość lub ograniczenia tego sposobu komunikacji,
  • odbywania spotkań – okresowo bądź całkowicie.

Podstawą podejmowanych decyzji jest nienaruszalność dobra dziecka.

Radykalne postanowienia: zakaz kontaktów z dzieckiem

Do całkowitego zakazania kontaktu z dzieckiem we wszystkich formach dochodzi rzadko i wiąże się to z ekstremalnymi sytuacjami, którym towarzyszą oskarżenia o popełnienie przestępstwa względem dziecka – chodzi tu o znęcanie się czy pedofilię. Takie okolicznością są osobno badane przez sąd.

Mediacje w sprawie ustalenia widzenia z dziećmi

Nasza kancelaria adwokacka jest dowodem na to, że procesowe rozwiązywanie spraw dotyczących kontaktów z dziećmi, nie jest jedyną z dostępnych opcji. Spory tego typu z powodzeniem rozwiązujemy na drodze mediacji oraz wykorzystując komplementarne metody – począwszy od uzyskania od sądu skierowania na terapię rodzinną świadczoną przez poradnie rodzinne i inne specjalistyczne ośrodki.

Plan wychowawczy minimalizuje negatywne skutki rozwodu

Z punktu widzenia dzieci optymalnym sposobem uregulowania kontaktów z rodzicami jest plan wychowawczy (rodzicielski). Dokument ten zatwierdzany jest przez sąd i zawiera zasady kontaktów z rodzicami – kiedy i gdzie będą one miały miejsce. W jego ramach ustalona może zostać opieka naprzemienna. Zgodnie z takimi ustaleniami oboje rodzice mają takie same prawa i obowiązki względem dziecka, a dziecko u jednego i u drugiego rodzica ma równoważne domy.

Rola adwokata w postępowaniu o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prowadziliśmy już wiele spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi w toku postępowania rozwodowego. Ustalenia dopasowywaliśmy do indywidualnej sytuacji rodziny, dbając o to, by zachować istotne dla dziecka wartości. By dowiedzieć się, jakie postępowanie będzie w Państwa sytuacji zaaprobowane przez sąd, zapraszamy do skontaktowania się z biurem naszej kancelarii w Białymstoku.