W każdej sytuacji, gdy doświadczyliście Państwo uszczerbku na zdrowiu z winy osób trzecich, gdy doszło do kradzieży, uszkodzenia lub zniszczeń Państwa mienia, a także gdy wskutek określonych okoliczności ucierpieli Państwa bliscy, można ubiegać się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć jak napisać wniosek o odszkodowanie, wzór z Internetu może się okazać niewystarczający zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sprawach. Niemniej jednak już podstawowa wersja pisma pozwoli skierować wniosek w wersji formalnej do odpowiednich podmiotów.

Wytyczne, jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór i komentarze

Optymalna sytuacja z punktu widzenia osoby poszkodowanej może sprowadzać się do uzupełnienia wniosku odpowiednimi informacjami dotyczącymi konkretnego zdarzenia. Jeżeli faktycznie sprawa nie obfituje w dodatkowe okoliczności, a roszczenia można przedstawić w kilku punktach, z uwzględnieniem opisu zdarzenia/okoliczności oraz wnosić o wypłatę określonych świadczeń, dokument może wyglądać jak poniżej.

 1. U góry po prawej stronie: miejscowość i data. To standardowe informacje, rutyna w pisaniu wniosków, natomiast niezwykle ważne dla całej dokumentacji sprawy, chociażby na okoliczność ewentualnych przedawnień.
 2. Poniżej po lewej stronie: dane osoby poszkodowanej. Mowa o podstawowych danych personalnych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 3. Po prawej stronie, niżej niż dane osoby poszkodowanej: dane towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu, do którego kierowany jest wniosek. Tutaj również zamieścić należy dane podstawowe, czyli nazwę (lub imię i nazwisko) oraz adres.
 4. W głównej części dokumentu: treść wniosku. Zakładając sytuację z osobą poszkodowaną oraz sprawcą wypadku komunikacyjnego, w tej części zamieścić należy kolejno:
  ◦ podać dane sprawcy, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a dodatkowo numer jego polisy, jeżeli taką polisę posiada,
  ◦ podać dane osoby poszkodowanej – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
  ◦ napisać treść wniosku, którą można rozpocząć na przykład od: „Odnosząc się do zdarzenia drogowego z dnia (…) w miejscowości (…), wnoszę o wypłatę poniższych świadczeń”,
  ◦ wypisać świadczenia, o które ubiegacie się Państwo, składając wniosek, ponieważ poza odszkodowaniem mogą to być dodatkowo: zadośćuczynienie oraz pokrycie kosztów leczenia.
 5. Pod wnioskiem po prawej stronie: Państwa odręczny podpis czytelny.
 6. Poniżej od lewej strony: lista załączników.

Należy pamiętać, że opis zdarzenia powinien być ograniczony do informacji rzeczywiście istotnych dla danej sprawy, a tym samym takich, które pozwolą ubezpieczycielowi rzetelnie ocenić zaistniałą sytuację na okoliczność wypłaty odszkodowania. Zatem jak napisać wniosek o odszkodowanie, gdy wzór w wersji podstawowej wystarczy? Trzeba uwzględnić sedno sprawy, aby kolejne etapy przebiegały bez zbędnych przestojów.

Odszkodowanie nie tylko od firmy ubezpieczeniowej

Zapisy Kodeksu cywilnego dotyczące odszkodowań, a także inne regulacje prawne pozwalają wysuwać roszczenia nie tylko do towarzystw ubezpieczeniowych, lecz również bezpośrednio do podmiotów. Ma to zastosowanie na przykład, gdy Państwa celem jest uzyskanie odszkodowania od:

 • pracodawcy – między innymi po wypadku w pracy albo na okoliczność choroby zawodowej powstałej z tytułu wykonywania obowiązków służbowych,
 • szpitala – za błąd w sztuce lekarskiej, za wszelkie zaniedbania w trakcie hospitalizacji, w tym skutkujące pogłębieniem danego schorzenia,
 • lekarza – tutaj również wnioskodawcy często wskazują błąd w sztuce lekarskiej, ale mogą to być także wnioski o odszkodowanie za nieprawidłowo postawioną diagnozę,
 • developera – do tej grupy zaliczają się przede wszystkim opóźnienia w oddaniu nieruchomości oraz usterki, które dały o sobie znać już po odbiorze lokalu,
 • innych usługodawców – dotyczy to każdej grupy zawodowej, tak jednoosobowych działalności, jak i dużych firm (przykład: linie lotnicze, firmy kurierskie).

Co ważne, w przypadku mienia wartość wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wartości tego mienia (na przykład wartości samochodu zniszczonego wskutek wypadku), natomiast zasada ta nie odnosi się do ubezpieczeń osobowych. Odszkodowanie z tytułu posiadanego ubezpieczenia na życie (wypłacane rodzinie po śmierci osoby ubezpieczonej) lub w związku z NNW nie ma określonej górnej kwoty. Co więcej, można odebrać środki z kilku posiadanych polis i dodatkowo dochodzić odszkodowania od sprawcy.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie? Wzór lub całość przygotuje prawnik

Biorąc pod uwagę meandry prawa polskiego oraz regulacje dotyczące ubezpieczeń i odszkodowań, same wytyczne, jak przygotować wniosek o odszkodowanie i wzór tego wniosku, mogą się okazać niewystarczające. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady prawnika, który stworzy odpowiedni dokument z uwzględnieniem szczegółów danej sprawy. Jest to udogodnienie tak w przypadku odszkodowań związanych z OC, AC, jak też majątkowymi i na życie.