Przygotowując wniosek o odszkodowanie, należy zastanowić się, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania, aby w komplecie z załączonymi dokumentami stanowił on wystarczającą informację dla ubezpieczyciela lub dla sądu. Podstawą jest oddzielenie istotnych detali od tych bez znaczenia dla danej sprawy.

Często zamiast długich treści popartych szeregiem cytatów z Kodeksu cywilnego lub Kodeksu karnego wystarczy kilkanaście zdań, natomiast są również wnioski o odszkodowanie, w których ilość szczegółów znacznie przekracza standardy i jest to uzasadnione. We współpracy z prawnikiem będziecie Państwo mieć świadomość, co jest faktycznie ważne.

Pomoc prawnika – jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

Do informacji niezbędnych w każdym wniosku, gdy mowa o opisie zdarzenia, należą:

1. Data, godzina oraz miejsce zdarzenia; powinny znaleźć się w każdym wniosku, natomiast w niektórych nawet godzina ma kluczowe znaczenie, na przykład przy odszkodowaniach zdrowotnych (jedna z sytuacji: udar słoneczny w upalny dzień);

2. Sytuacja przed zdarzeniem właściwym; na zasadzie krótkiego wprowadzenia, które dodatkowo zobrazuje przyczyny zdarzenia oraz zasadność uzyskania odszkodowania; czy to oblodzony chodnik zimą i w efekcie złamana noga, czy kradzież auta z powodu niedziałającego zamka – informacje z wniosku pozwolą nadać tok sprawie bez dodatkowych wyjaśnień w trakcie;

3. Przebieg zdarzenia właściwego; należy dokładnie i rzeczowo przedstawić samo zdarzenie; ważne są tylko czynności związane z przedmiotem odszkodowania:

 • inne osoby uczestniczące w zdarzeniu, jeżeli było ich więcej,
 • opis samego momentu wydarzenia w kontekście powstałej szkody,
 • informacja o powstałych szkodach (utrata mienia, zdrowia, uszkodzenia auta i inne),
 • świadkowie zdarzenia, jeżeli sytuacja miała miejsce w obecności osób trzecich,

4. Przedstawienie następstw, które widoczne były bezpośrednio po zdarzeniu; są one istotne dla rozwoju sytuacji i nie zawsze pozostają bez zmian (przykład – pogorszenie stanu zdrowia w trakcie rekonwalescencji, chociaż efektem zdarzenia była wyłącznie złamana kończyna).

Doradzając Klientom w kwestiach związanych z pisaniem wniosków o odszkodowanie bazujemy na naszym doświadczeniu dotyczącym tego, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania, ale również na wytycznych, gdy wytyczne takie są przedstawione przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Zwiększa to znacznie skuteczność i niweluje ryzyko przedawnienia roszczeń.

Różne odszkodowania, różne wnioski, konkretni adresaci

Treść wniosku o odszkodowanie zależy głównie od tego, z jakiego rodzaju szkodą mamy do czynienia. Do najczęściej spotykanych należą szkody:

 • osobowe – od obrażeń ciała poprzez czasowy uszczerbek na zdrowiu po zmiany zdrowotne nieodwracalne,
 • rzeczowe – dotyczą między innymi uszkodzenia lub zniszczeń mienia, kradzieży sprzętów, urządzeń, pojazdów,
 • nieruchomości – straty dotyczące domu lub mieszkania po włamaniu, ale też powstałe na skutek wichury, gradobicia, podtopień,
 • powstałe w miejscu pracy – dotyczy to głównie wypadków przy pracy, skutkujących czasowym lub trwałym brakiem możliwości wykonywania zawodu,
 • poczynione przez usługodawcę – osoby wykonujące zawody medyczne, rzeczoznawcy, pośrednicy i w zasadzie każda grupa zawodowa, świadcząca usługi na rzecz innych.

W zestawieniu szkód można znacznie wydłużyć powyższą listę, co dodatkowo świadczy o tym, że na pytanie: Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?, jest wiele prawidłowych odpowiedzi.

Każdą sprawę należy traktować indywidualnie, a dostępnych w Internecie wzorów nie traktować jako uniwersalne. Takie wzory to jedynie wersja poglądowa; w Państwa przypadku może być potrzebny zupełnie inny opis.

Należy również sprawdzić, do kogo powinien być skierowany wniosek. Zależnie od okoliczności zdarzenia są to:

 1. Zakład ubezpieczeniowy – gdy do zdarzenia doszło bez udziału i bez zaniedbań ze strony osób trzecich; przykład: do wspomnianego wyżej złamania nogi doszło w domu, a przyczyną było nieuważne schodzenie po schodach;
 2. Sprawca wypadku lub zdarzenia – najczęściej w przypadku zdarzeń komunikacyjnych, zwłaszcza, gdy sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, ale również, gdy roszczenia osoby poszkodowanej przekraczają wartość ubezpieczenia sprawcy;
 3. Podmiot odpowiedzialny za zdarzenie – producent pojazdu w przypadku wad fabrycznych auta; developer, gdy dojdzie do szkód wskutek wad w robotach budowlanych i wykończeniowych oraz wiele innych.

W każdym z powyższym przypadków zależnie od występowania następstw zdarzenia, można wnioskować o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a gdy utrata zdrowia jest trwała – również o rentę.

Prawidłowy opis wydarzenia w roszczeniach przedsądowych oraz do sądu

Jeżeli ubezpieczyciel lub osoba/podmiot odpowiedzialny za zdarzenie zaniża, w Państwa mniemaniu, wartość szkody, odmawia wypłaty odszkodowania lub wykazuje się nadmierną opieszałością mimo składanych przez Państwa odwołań, można wystosować odpowiedni wniosek przedsądowy.

Na tym etapie niejednokrotnie pomocne i skuteczne okazują się mediacje, co pozwala uniknąć wnoszenia sprawy do sądu. W uzasadnionych sytuacjach konieczne może być jednak złożenie pozwu – tutaj poza wiedzą o tym, jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania znaczenie ma również znajomość procedur sądowych.