Rozwód wiąże się z koniecznością ustalenia zakresu alimentów, czyli obowiązkowych świadczeń pieniężnych na rzecz należących do rodziny osób, które nie są w stanie utrzymywać się samodzielnie. Mecenas Zajko prowadziła z sukcesami wiele spraw z zakresu powództwa o alimenty w białostockim sądzie, zabezpieczając interesy swoich Klientów, poprzez:

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego,

 • podwyższenie alimentów,

 • obniżenie alimentów.

Ważne! Strona występująca o alimenty – zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zwolniona jest z poniesienia kosztów sądowych.

Zasada wyznaczania obowiązku alimentacyjnego

Zobowiązanymi do płacenia alimentów są krewni w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, dziadkowie) z zastrzeżeniem kolejności – w przypadku osób dorosłych:

 • zstępni przed wstępnymi,

 • wstępni przed rodzeństwem,

 • krewni dalszej kolejności, jeśli osoby bliżej spokrewnione nie są w stanie wypełniać obowiązku alimentacyjnego.

Informacje o obowiązku alimentacyjnym w kancelarii w Białymstoku

W przypadku dzieci małoletnich natomiast w pierwszej kolejności do wypłaty alimentów zobowiązani są:

 • rodzice

 • dziadkowie.

W pewnych sytuacjach do płacenia alimentów zobowiązane są także osoby spoza rodziny. Prawo rodzinne określa te sytuacje – w zgodzie z zasadami współżycia społecznego – następująco:

 • obowiązek alimentacyjny spoczywa w określonych sytuacjach na byłych małżonkach po rozwiązaniu małżeństwa,

 • ojciec, który nie jest mężem matki, zobowiązany jest do ponoszenia wydatków związanych z okresem ciąży, porodu i utrzymaniem matki w ciągu trzech miesięcy od porodu,

 • mimo rozwiązanego stosunku przysposobienia w pewnych okolicznościach obowiązki alimentacyjne mogą zostać utrzymane,

 • dziecko może wystąpić o alimenty od macochy lub ojczyma,

 • macocha lub ojczym mogą wystąpić o alimenty wypłacane przez pasierba.

Zabezpieczenie alimentów na dziecko

Od momentu gdy złożony zostaje pozew o rozwód lub pozew o alimenty do sądowego rozstrzygnięcia może upłynąć kilka miesięcy. Aby w tym czasie zapewnić dziecku środki na utrzymanie, adwokaci proponują złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów.

Takie pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne oraz wskazywać, czy oczekiwane jest okresowe wypłacanie wskazanej sumy, czy jednorazowe; musi też rzeczowo opisywać sytuację uzasadniającą takie żądanie. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od wpłynięcia do sądu na posiedzeniu niejawnym.

Egzekucja obowiązku alimentacyjnego

W sytuacji, kiedy mimo zasądzenia, alimenty nie są wypłacane lub wypłacane nieregularnie, prawnik wszczyna postępowanie egzekucyjne, składając wniosek do komornika. Jeśli płatnik uchyla się przed obowiązkiem, dostępne są inne drogi:

 • wszczęcie sprawy o wyjawienie majątku,

 • pozwanie o alimenty dziadków,

 • skorzystać z funduszu alimentacyjnego (jeśli dochód w rodzinie na przekracza 725 zł na osobę; z funduszu można otrzymać alimenty w maksymalnej kwocie 500 zł).

Istotne jest to, że z opcji tych można korzystać łącznie.

Adwokat zadba o kwestie alimentacyjne

Celem adwokata prowadzącego sprawę alimentacyjną jest bezzwłoczne uzyskanie środków pozwalających na utrzymanie dzieci. W tym celu ustalane są możliwości finansowe każdego z rodziców, ich faktyczne dochody, szacowane są kosztu utrzymania. Wysokość alimentów uzależniona jest więc od:

 • potrzeb,

 • zdolności zarobkowych i posiadanego majątku,

 • poziomu życia stron zainteresowanych.

Jeśli po wydaniu wyroku sytuacja materialna którejś ze storn ulegnie zmianie, można wystąpić o zmianę wyroku.

Kwestie obowiązku alimentacyjnego w czasie sprawy rozwodowej prowadzone są tak, by małoletni nie ucierpieli finansowo w wyniku zmiany sytuacji rodzinnej.

Adwokat Urszula Zajko jest doświadczonym ekspertem w tego typu sprawach. Jej kompetencje czynią jej pomoc skuteczną i – jeśli wymaga tego sytuacja – bezkompromisową. Zapraszamy do jej białostockiej kancelarii, by poznać swoje prawa w zakresie alimentów.