Pomoc prawnika w sprawach karnych jest na ogół nieodzowna. Warto zadbać o to, był to adwokat kompetentny i przygotowany do pełnienia tego typu pełnomocnictwa.

Profil spraw karnych prowadzonych w kancelarii Urszuli Zajko

Prawo karne normuje odpowiedzialność człowieka za popełnienie czynów obciążonych groźbą kary. Jego źródłami są kodeksy: karny, postępowania karnego, karny wykonawczy oraz kodeks karny skarbowy.

Ze względu na przedmiot regulacji dzieli się je na:

  • prawo karne materialne – reguluje zasady odpowiedzialności za czyny uznawane za przestępstwa oraz wyznacza środki prawne mające zastosowanie wobec sprawców przestępstw;
  • prawo karne procesowe – opisuje postępowanie w sprawach, których przedmiotem są czyny zabronione i ujęte w prawie karnym materialnym;
  • prawo karne wykonawcze – odnosi się do wykonywania kar, wymierzania środków karnych oraz zabezpieczających adekwatnych w sprawach karnych.

Prawo karne powszechne normuje wszystkie dziedziny życia społecznego oraz wszystkich osób biorących w nim udział. Poszczególne sfery interesów określa prawo karne indywidualne.

W wyniku prowadzonego postępowania karnego czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie o niewielkiej szkodliwości społecznej lub przestępstwo o dużej szkodliwości społecznej.

Mediacja sądowa za pośrednictwem adwokata w Białymstoku

Doświadczony prawnik skutecznie poprowadzi obronę

Cenne w tym zakresie praktyki adwokackiej jest empiryczne podejście, wykorzystywane w czasie:

  • obrony oskarżonego,
  • dochodzenia odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
  • przygotowywania wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub udzielenia przerwy w jej odbywaniu,
  • formułowania wniosków o przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie,
  • sporządzania środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, kasacje wyroków, wznowienia postępowania).

Prowadzenie spraw karnych nie jest możliwe bez biegłej znajomości innych dziedzin prawa i mechanizmów funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Mediacje w sprawach karnych w praktyce kancelarii adwokackiej

W tego typu sprawach mediacje – będące formą polubownego postępowania na drodze pozasądowej – prowadzone są po to, by naprawić materialne i moralne szkody wyrządzone przez popełnienie przestępstwa. W ten sposób sprawca bierze odpowiedzialność za swoje czyny w odniesieniu do oczekiwań pokrzywdzonego. Konsekwencją wstąpienia na tę drogę jest możliwość załagodzenia konfliktu, a nawet jego zakończenia w sposób minimalizujący krzywdy.

W charakterze obrońcy

Mecenas Urszula Zajko udziela konsultacji w swojej kancelarii, spotyka się ze swoimi Klientami w aresztach tymczasowych i zakładach karnych. Towarzyszy swoim Klientom na każdym etapie postępowania procesowego, zabezpieczając od strony prawnej ich interesy. Zapraszamy do kontaktu, by dowiedzieć się, w czym w Państwa sprawie może pomóc adwokat.