Pomoc prawnika w sprawach karnych jest na ogół nieodzowna. Warto zadbać o to, był to adwokat kompetentny i przygotowany do pełnienia tego typu pełnomocnictwa.

Profil spraw karnych prowadzonych w kancelarii Urszuli Zajko

Prawo karne normuje odpowiedzialność człowieka za popełnienie czynów obciążonych groźbą kary. Jego źródłami są kodeksy: karny, postępowania karnego, karny wykonawczy oraz kodeks karny skarbowy.

Ze względu na przedmiot regulacji dzieli się je na:

 • prawo karne materialne – reguluje zasady odpowiedzialności za czyny uznawane za przestępstwa oraz wyznacza środki prawne mające zastosowanie wobec sprawców przestępstw;
 • prawo karne procesowe – opisuje postępowanie w sprawach, których przedmiotem są czyny zabronione i ujęte w prawie karnym materialnym;
 • prawo karne wykonawcze – odnosi się do wykonywania kar, wymierzania środków karnych oraz zabezpieczających adekwatnych w sprawach karnych.

Prawo karne powszechne normuje wszystkie dziedziny życia społecznego oraz wszystkich osób biorących w nim udział. Poszczególne sfery interesów określa prawo karne indywidualne.

W wyniku prowadzonego postępowania karnego czyn może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie o niewielkiej szkodliwości społecznej lub przestępstwo o dużej szkodliwości społecznej.

Mediacja sądowa za pośrednictwem adwokata w Białymstoku

Doświadczony prawnik skutecznie poprowadzi obronę

Cenne w tym zakresie praktyki adwokackiej jest empiryczne podejście, wykorzystywane w czasie:

 • obrony oskarżonego,
 • dochodzenia odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności (skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie),
 • przygotowywania wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub udzielenia przerwy w jej odbywaniu,
 • formułowania wniosków o przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie,
 • sporządzania środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, kasacje wyroków, wznowienia postępowania).

Prowadzenie spraw karnych nie jest możliwe bez biegłej znajomości innych dziedzin prawa i mechanizmów funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Mediacje w sprawach karnych w praktyce kancelarii adwokackiej

W tego typu sprawach mediacje – będące formą polubownego postępowania na drodze pozasądowej – prowadzone są po to, by naprawić materialne i moralne szkody wyrządzone przez popełnienie przestępstwa. W ten sposób sprawca bierze odpowiedzialność za swoje czyny w odniesieniu do oczekiwań pokrzywdzonego. Konsekwencją wstąpienia na tę drogę jest możliwość załagodzenia konfliktu, a nawet jego zakończenia w sposób minimalizujący krzywdy.

Ważny aspekt prawa karnego – pomoc pokrzywdzonym

Działania adwokata dotyczące pełnomocnictwa w sprawach karnych dotyczą również osób których dobro prawne zostało naruszone przez określone przestępstwo. Takie wsparcie potrzebne jest wielokrotnie na etapie postępowania przygotowawczego, gdy podejrzany nie został jeszcze postawiony w stan oskarżenia.

Należy wtedy między innymi przygotować i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na posterunku policji do najbliższego wydziału Prokuratury Krajowej (w przypadku spraw z zakresu prawa karnego może to być Prokuratura Okręgowa w Białymstoku). Na tym etapie można również wnioskować o udział pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego podczas rozpraw sądowych. To ważne, gdy osoba pokrzywdzona chce mieć przed sądem prawa strony, czyli:

 • zbierać materiał dowodowy i zgłaszać własne wnioski w sprawie – zgłaszanie wniosków dowodowych ma istotne znaczenie, gdy są to wnioski inne niż zgromadzone przed prokuraturę;
 • zadawać pytania uczestnikom postępowania – dotyczy to osób przesłuchiwanych przez sąd, czyli od oskarżonego poprzez świadków po biegłych; można również wnioskować o powołanie dodatkowych świadków;
 • wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądu – do środków zwyczajnych zalicza się apelację oraz zażalenie, natomiast do nadzwyczajnych środków odwoławczych należą: kasacja i skarga na wyrok sądu odwoławczego.

Z pomocą adwokata sprawy karne oznaczają dla osób pokrzywdzonych merytoryczne, realne wsparcie niezależnie od zakresu przygotowywanego lub toczącego się postępowania.

W charakterze obrońcy

Mecenas Urszula Zajko udziela konsultacji w swojej kancelarii, spotyka się ze swoimi Klientami w aresztach tymczasowych i zakładach karnych. Towarzyszy swoim Klientom na każdym etapie postępowania procesowego, zabezpieczając od strony prawnej ich interesy. Zapraszamy do kontaktu, by dowiedzieć się, w czym w Państwa sprawie może pomóc adwokat.