Sprawy majątkowe wymagają biegłości w materii prawa cywilnego. O ich korzystny dla Klientów obrót najlepiej dbają adwokaci dysponujący merytoryczną wiedzą i zawodowym doświadczeniem. Tym zajmuje się w Białymstoku kancelaria adwokacka mecenas Urszuli Zajko.

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozdzielność majątkowa jest ustrojem małżeńskim charakteryzującym się brakiem wspólnego majątku małżonków. Posiadają oni majątki całkowicie prawnie odrębne, którymi zarządzają wedle własnej woli. Mogą też nabywać przedmioty na zasadzie współwłasności wyrażonej w ułamku (na przykład dom, samochód) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Do powstania rozdzielności majątkowej może dojść:

  • przed zawarciem małżeństwa – spisuje się wtedy u notariusza umowę majątkową małżeńską,
  • w trakcie trwania małżeństwa – wtedy podpisywana jest u notariusza umowa majątkowa albo wnoszony jest pozew do sądu. Wówczas dotychczasowy majątek wspólny zostaje przekształcony w ułamkową współwłasność.

Intercyzę można modyfikować lub rozwiązać. Jeśli do jej rozwiązania dojdzie w trakcie małżeństwa, między małżonkami powstanie ustawowa wspólność majątkowa.

Rozdzielenie majątku w białostockiej kancelarii adwokackiej

Warianty rozdzielność majątkowej

Wyróżnia się dwa podstawowe warianty rozdzielności majątkowej: umowną i z orzeczenia sądu.

  • UMOWNA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – ma miejsce, kiedy współmałżonkowie zgodnie decydują się na podział majątku w formie aktu notarialnego. Majątek każdego z nich nabyty przed zawarciem umowy staje się majątkiem osobistym, podobny status mieć będzie majątek nabyty po jej zawarciu. Nie jest konieczne uzasadnienie podpisania umowy rozdzielności majątkowej. W chwili zawierania intercyzy wymaga się od obu storn: pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenia zgody na obrany ustrój majątkowy, przedłożenia aktu małżeństwa, jeśli zostało już zawarte.

  • UMOWNA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW – podpisywana jest na mocy art. 512 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązującego od 2005 roku. To wersja korzystna dla małżonka, który przestał pracować zawodowo, by zajmować się domem i dziećmi lub ze względu na stan zdrowia. Różni się od klasycznej rozdzielności dopiero po ustaniu małżeństwa. Wtedy współmałżonek, którego dorobek jest niższy, może wystąpić o wyrównanie dorobków. Jeśli małżonkowie sami w umowie nie ustali sposobu wyrównania majątków, rozstrzygnięcia dokona sąd.

  • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA NA MOCY ORZECZENIA SĄDU – sąd orzeka o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii przy sporządzaniu umowy notarialnej. Dotyczy to niekorzystnych sytuacji:

  • majątkowych: rażącej niegospodarności, trwonienia majątku wspólnego w wyniku hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, zatrzymania majątku dla siebie;
  • niemajątkowych: separacja, wystąpienie podstaw do domagania się rozwodu.

Ważne! Jako powód nie mogą być wskazywane sytuacje niezawinione, na przykład długotrwała choroba.

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona wyłącznie gdy istnieje wspólność majątkowa w czasie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa w pieczy prawnika

Aby zabezpieczyć swoje interesy, warto korzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej. Takie usługi świadczy adwokat Urszula Zajko w swojej kancelarii – zapraszamy na konsultacje.