Kancelaria adwokacka Urszuli Zajko prowadzi sprawy dotyczące ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa na drodze sądowej. Jest adwokatem kompetentnym, a pomoc prawna w jej kancelarii udzielana jest w sposób systemowy i profesjonalny.

Sposób postępowania przy sądowym ustalaniu ojcostwa

O sądowe ustalenie ojcostwa wystąpić można, kiedy: dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone, biologiczny ojciec nie poczuwa się do uznania dziecka. Dowodem w sprawie jest wynik badania DNA, które ustala ojcostwo z prawdopodobieństwem, które przy obecnym stanie wiedzy genetycznej, graniczy z pewnością.

Powództwo o ustalenie ojcostwa wytoczyć mogą:

  • dziecko,
  • matka dziecka,
  • domniemany ojciec,

Istotne jest to, że rodzice mogą z powództwem wystąpić tylko, jeśli dziecko nie osiągnęło jeszcze wieku pełnoletniego. Jeśli ma ono ukończony 18 rok życia, samo może domagać się ustalenia ojcostwa. W czasie procesu można równocześnie dochodzić roszczeń alimentacyjnych.

Ważne! Nie można wszczynać postępowania o ustalenie ojcostwa zmarłego dziecka. Natomiast jeśli z powództwem wystąpiło samo dziecko i zmarło przed zakończeniem procesu, jego potomkowie nadal mogą dochodzić praw.

W przypadku sądowego ustalania ojcostwa, dziecko będzie nosiło nazwisko wskazane w orzeczeniu sądu ustalającym ojcostwo. Sąd w pierwszym rzędzie uwzględnia wybór nazwiska wskazany przez rodziców w zgodnym oświadczeniu.

Ustalenie ojcostwa Białystok

Procedura uznania ojcostwa

Ojciec, chcący uznać dziecko, może tego dokonać:

  • składając oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego; musi ono zostać potwierdzone przez matkę dziecka w ciągu trzech miesięcy;
  • przed sądem opiekuńczym (jest to postępowanie obowiązkowe w przypadku ojców, którzy nie osiągnęli wieku pełnoletniości);
  • przed polskim konsulem, jeśli uznanie ma miejsce za granicą, a co najmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo.

Ważne! Ojcostwo może być uznane przed narodzinami dziecka, ale nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

W wyniku uznania dziecka, nosi ono nazwisko, które rodzice wskazali w zgodnych oświadczeniach, przedłożonych wraz z oświadczeniami niezbędnymi do uznania ojcostwa.

Przebieg ustalania bezskuteczności ojcostwa

W sytuacji, w której mężczyzna po uznaniu dziecka dowiedział się, że nie pochodzi ono od niego, ma prawo wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania. Może z niego skorzystać w ciągu 6 miesięcy od momentu uzyskania takiej informacji.

Do sądu o unieważnienie ojcostwa może wystąpić także:

  • matka dziecka,
  • samo dziecko po uzyskaniu pełnoletniości z zastrzeżeniem jednak, że musi to zrobić w ciągu 3 lat od ukończenia 18 roku życia.

Postępowanie z tytułu ustalenia bezskuteczności ojcostwa nie może zostać wszczęte po śmierci dziecka.

Za dowód w sprawie uważa się wynik badania porównawczego DNA.

Wsparcie adwokata w delikatnych sprawach

Białostoczanie przekonali się już, jak skutecznym pełnomocnikiem w sprawach o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa jest adwokat Urszula Zajko. Jej prawna asysta jest dyskretna, ale pozwala na skuteczne dochodzenie praw Klientów. Informacje dotyczące konkretnych przypadków uzyskać można, kontaktując się z kancelarią.