W poprzednim artykule zostały przedstawione okoliczności, które uprawniają dorosłe dziecko do wystąpienia o alimenty od rodziców. Alimenty na dziecko, które nie ukończyło 18 lat są naturalną konsekwencją rozwodu rodziców lub samego faktu posiadania dziecka. Warto zauważyć, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie wygasa automatycznie z chwilą osiągnięcia przez niego pełnoletności. Nie wszyscy rodzice są tego świadomi, myśląc, że dorosłemu dziecku nie należą się już alimenty i powinno utrzymywać się samodzielnie. Dlatego lepiej zapoznać się z przepisami prawa, aby złożenie przez pełnoletnie dziecko pozwu o alimenty nie było zaskoczeniem.

Czy złożenie pozwu o alimenty przez dorosłe dziecko oznacza konieczność alimentacji?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa samoistnie wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko. Żeby tę sytuację zmienić, należy wnieść do sądu pozew. To samo dotyczy podwyższenia lub obniżenia wysokości alimentów. Na podobnej zasadzie, dorosłe dziecko wnosi pozew o alimenty wraz z uzasadnieniem swoich potrzeb. Nie jest to jednak równoznaczne z automatycznym zasądzeniem świadczeń, gdyż sąd rozpatruje wszystkie okoliczności sprawy, a więc faktyczne potrzeby dziecka (np. podjęcie studiów uniemożliwiających zatrudnienie lub przewlekłą chorobę wykluczającą z rynku pracy) oraz możliwości finansowe pozywanego rodzica.

alimenty na dorosłego syna

Czy rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na dorosłe dziecko?

Tak, zgodnie z przepisami, rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pełnoletniego dziecka w następujących przypadkach:

  • Gdy dziecko posiada majątek, który wystarcza na samodzielne utrzymanie się (np. dochody z wynajmowanego mieszkania),
  • Gdy rodzic nie jest w stanie płacić alimentów, ze względu na fakt, że sam ma niskie dochody i takie obciążenie stanowiłoby dla niego uszczerbek finansowy,
  • Gdy zachodzi podejrzenie, że pełnoletnie dziecko nie dokłada starań do usamodzielnienia się, czyli np. niefrasobliwie zmienia kierunki studiów, nie zdaje egzaminów i zostaje usunięte z uczelni czy też celowo nie podejmuje pracy mimo posiadanego zawodu,
  • Gdy pozew o alimenty jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. dziecko celowo rezygnuje ze stypendium, żeby zmusić rodzica do płacenia).

Jak widać, sąd może oddalić pozew o alimenty, gdyż rozpatrując go, analizuje sytuację faktyczną dziecka, jego zamiary, rzeczywiste chęci i możliwości w zakresie kontynuowania nauki oraz podjęcia pracy. Pod uwagę bierze się również sytuację finansową rodzica, jego zarobki, emeryturę lub rentę oraz to, czy alimenty nie będą stanowiły zbyt dużego obciążenia dla jego budżetu.

Sytuacją idealną byłoby, gdyby rodzic wraz z potomkiem byli w stanie samodzielnie dojść do porozumienia w kwestii ewentualnej alimentacji i wsparcia finansowego. Niestety, życie pokazuje, że kwestia utrzymywania dorosłego dziecka budzi wiele kontrowersji i konfliktów. Dlatego tego typu sprawy często trafiają do adwokatów, a potem do sądu.

Koszty i miejsce składania pozwu o alimenty

Pozew o alimenty na pełnoletnie dziecko składa się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozywanego rodzica. Jest on zwolniony z kosztów sądowych.