Spis treści


Pozew o alimenty jest pismem sądowym, co oznacza, że musi spełniać określone wymogi formalne pod względem budowy i prezentowanych treści. W Internecie można znaleźć wiele przykładowych formularzy, które po uzupełnieniu można złożyć jako pozwy alimentacyjne.

Nietrudno jednak zauważyć, że samo ich uzupełnienie może okazać się problematyczne dla kogoś, kto nie ma przecież na co dzień do czynienia z materią prawną. Dlatego warto przygotowanie swojego pozwu skonsultować z adwokatem. Jego wiedza i doświadczenie dają gwarancję nie tylko poprawnego skomponowania pisma, ale przede wszystkim – zaprezentowania skutecznej argumentacji. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak powinien wyglądać dobry pozew o alimenty.

Kompozycja pozwu o alimenty – główne pisma

Prześledźmy kolejne elementy pisma. Na początku znajduje się 5 elementów „głowy pisma”.

Prawy górny róg:

Miejscowość, dnia……….. r.

Tu sprawa jest oczywista, wpisujemy miejscowość zgodnie z miejscem zamieszkania.

Sąd Rejonowy w ……………………….

Jeśli pozew składa białostoczanin, najprawdopodobniej wpisane zostanie:

Sąd Rejonowy w Białymstoku

W tym miejscu zwracamy uwagę na to, że może zdarzyć się sytuacja, w której matka i ojciec mieszkają w różnych miejscowościach. Co decyduje o tym, gdzie pozew zostanie złożony? Najczęściej to, gdzie przebywa osoba składająca pozew, co oznacza, że sprawa będzie toczyła się w miejscu zamieszkania dziecka lub najbliższym sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Dalej:

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ul. Mickiewicza 103

15-950 Białystok

Każdy sąd ma własny podział na wydziały. W dużych miastach może być nawet kilka wydziałów rodzinnych (to, do którego z nich należy złożyć pozew zależy od miejsca zamieszkania dziecka – ulica, dzielnica lub od litery alfabetu, od której zaczyna się nazwisko), a w małych – sprawy alimentacyjne prowadzone są w wydziałach cywilnych. Jeśli mamy kłopot z ustaleniem tych danych, można to sprawdzić online – sądy mają dziś dość dobrze przygotowane strony internetowe, bądź po prostu zadzwonić do sądowego biura obsługi interesanta.


Ważne! Nawet jeśli pozwany nie mieszka w Polsce, pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.


Lewa strona u góry:

Strona powodowa: małoletni(-a): (imię i nazwisko dziecka), PESEL: ………………………….zastąpiony przez matkę/ojca: (imię i nazwisko matki/ojca), PESEL: ………………………….

oboje zam.: (adres zamieszkania)

Powodem w sprawie o alimenty jest dziecko, czyli osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego. Z uwagi jednak na to, że zdolność do czynności procesowych mają tylko osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, będzie reprezentowane przez swojego ustawowego opiekuna, czyli matkę lub ojca, z którym mieszka i któremu przyznano opiekę nad dzieckiem. Oznacza to, że to właśnie rodzic uczestniczy w rozprawach, decyduje o zawarciu bądź odrzuceniu ugody. On też pospisuje pozew. Rodzic reprezentujący małoletniego może też ustanowić działającego w jego imieniu pełnomocnika.


Ważne! Podanie numeru PESEL jest konieczne, ponieważ za jego pomocą identyfikowane są strony postępowania sądowego.


złożenie pozwu od alimenty

Przeczytaj również: Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Przechodzimy dalej.

Strona pozwana: (imię i nazwisko), zam. (adres zamieszkania)

Pozwanym jest rodzic, który nie mieszka z dzieckiem i na którym ciąży obowiązek alimentacyjny.

Nie ma obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego, ale jeśli jest znany, warto go wpisać, ponieważ ma to wpływ na przyspieszenie nadania klauzuli wykonalności w przypadku zabezpieczania alimentów na czas trwania sprawy.

W obu miejscach podajemy adresy, pod które kierowana będzie korespondencja z sądu. To, jaki adres podamy, zależy w zasadzie od nas – chodzi o to, by mieć pewność, że pod tym właśnie adresem korespondencja zostanie odebrana. Najczęściej wpisywany jest adres zamieszkania, czyli faktycznego przebywania, a nie adres zameldowania, który może nie myć tożsamy z miejscem pobytu.


Ważne! Jeśli stronie powodowej nie jest znany adres pozwanego, należy wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.


Ostatnim elementem w tej części pisma jest:

Wartość przedmiotu sporu: ……………… zł.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, wartość ta jest kwotą pieniężną dochodzoną w sporze. Art. 1261 stanowi, że podaje się ją w zaokrągleniu do pełnych złotych, a więc w polskiej walucie. W przypadku spraw alimentacyjnych, świadczenie zasądzane jest na przyszłość, w związku z czym podajemy sumę świadczeń za rok.

Kolejne etapy składania pisma – jak pomoże adwokat?

Należy zwrócić uwagę na to, by faktycznie wpisać żądaną kwotę – brak tej informacji spowoduje, że sąd uzna pozew za zawierający braki formalne i wezwie stronę pozywającą do ich uzupełnienia, czego konsekwencją jest wydłużenie czasu trwania całej sprawy.

W tym miejscu przechodzimy do zasadniczej części pisma, którą zapowiada tytuł, umieszczony centralnie:

POZEW O ALIMENTY

Tytuł pełni funkcję informacyjną – po jego przeczytaniu, sąd wie, z czym będzie miał do czynienia.

Ważne! Jeśli pismo nie ma tytułu albo zatytułowane jest inaczej – co zdarza się, gdy przygotowywane jest samodzielnie – ale z jego treści wynika, czego dotyczy, sąd rozpatrzy wniosek tak, jak inne pozwy o alimenty.

Żądanie pozwu w piśmie o alimenty

Żądanie pozwu to ta jego część, w której przedstawione zostają finansowe oczekiwania wobec pozwanego. Punkt pierwszy uzupełniony zostaje zgodnie z indywidualną sytuacją. Kolejne trzy punkty mają charakter stały. Wygląda to tak:

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego (imię i nazwisko strony pozwanej) na rzecz małoletniego (imię i nazwisko dziecka) tytułem alimentów kwoty (wartość) zł miesięcznie, płatnej: do rąk* matki/ojca – przedstawiciela ustawowego małoletniego (imię i nazwisko dziecka), poczynając od dnia (data); płatnej do (data) dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawienia się pozwanego na rozprawę lub pod nieobecność strony dowodzącej***;
3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
4) zasądzenie od pozwanego kosztów procesowych.

Przejdźmy do wyjaśnienia użytych tu tradycyjnie stosowanych formuł.

  • Używamy sformułowania „do rąk” jako archaizmu właściwego stylistyce pism sądowych, który nie ma charakteru dosłownego. Obecnie określenie to oznacza także przelew na konto.
  • Odsetki naliczane są od pierwszego dnia po terminie upłynięcia płatności. Zgodnie z ustawą aktualnie wynoszą one w stosunku rocznym 8%.
  • Zapis ten pozwala na uniknięcie skutku przepisu, zgodnie z którym sąd może zawiesić postępowanie, jeśli powód nie stawi się na rozprawie. W przypadku spraw alimentacyjnych oczywiste jest, że dziecko reprezentuje jego ustawowy przedstawiciel.
  • Pozew o alimenty nie podlega opłacie, ale jeśli korzystamy z pomocy adwokata, pojawią się koszty zastępstwa procesowego. Warto to uwzględnić już w pozwie o alimenty, zamiast później w toku sprawy formułować wniosek o zasądzenie kosztów.

Uzasadnienie wniosku o zasądzenie alimentów

Uzasadnienie pozwu alimentacyjnego nie ma skodyfikowanej struktury. Należy w nim możliwie dokładnie przedstawić sytuację i potrzeby dziecka. To najdłuższa i najtrudniejsza do sformułowania część pisma.

W części drugiej wpisu o pozwach o alimenty zobaczymy, jak wygląda dobrze przygotowane uzasadnienie pozwu.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Co to jest pozew o alimenty?

Pozew o alimenty to pismo sądowe, które musi spełniać określone wymogi formalne. W nim osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego (najczęściej dziecko reprezentowane przez rodzica) żąda od drugiego rodzica wypłaty środków na utrzymanie.

Dlaczego warto konsultować się z prawnikiem przed złożeniem pozwu o alimenty?

Konsultacja z prawnikiem daje gwarancję poprawnego skomponowania pisma oraz skutecznej argumentacji, zwłaszcza dla osób nieznających materii prawnej.

Jakie informacje wpisuje się w prawym górnym rogu pozwu o alimenty?

W prawym górnym rogu wpisuje się miejscowość i datę oraz dane Sądu Rejonowego, do którego skierowany jest pozew.

Kim jest strona powodowa w pozwie o alimenty i jakie dane jej dotyczące powinny znaleźć się w pozwie?

Stroną powodową jest małoletnie dziecko, reprezentowane przez swojego ustawowego opiekuna (matkę lub ojca). W pozwie podaje się imię, nazwisko i PESEL dziecka oraz imię, nazwisko, PESEL i adres rodzica reprezentującego dziecko.

Co oznacza tytuł „POZEW O ALIMENTY” w pozwie?

Tytuł „POZEW O ALIMENTY” pełni funkcję informacyjną dla sądu, informując go o charakterze i głównym przedmiocie pisma.