Spis treści


W części pierwszej artykułu pokazana została konstrukcja wstępnej części pozwu o alimenty. W tym miejscu przechodzimy do najważniejszej, ale zarazem najtrudniejszej w przygotowaniu, części głównej, argumentującej konieczność przyznania alimentów oraz będącej podstawą określenia ich wysokości.

Merytoryczne uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu powinny się znaleźć elementy, które pozwolą sądowi zapoznać się z sytuacją dziecka i jego potrzebami. Ich podstawowe zestawienie zawiera poniższe zestawienie:

UZASADNIENIE

  • data urodzenia dziecka◊od kiedy pozwany był zobowiązany do płacenia alimentów, czy płacił je dobrowolnie,
  • czy alimenty płacone były regularne, czy okazjonalnie,
  • składniki kosztów utrzymania dziecka wraz z szacunkowymi kwotami (w zależności od wieku dziecka: opłata za żłobek, przedszkole, opiekunkę, wydatki szkolne, aktywność dziecka – karnety zajęcia sportowe – odzież, wyżywienie, leczenie),
  • opis możliwości finansowych pozwanego (wiek, wykształcenie, poziom życia, dochody),
  • opis sytuacji rodzinnej każdego z rodziców (czy posiadają osoby na utrzymaniu),
  • opis sytuacji zarobkowej rodziców (czy są aktywni zawodowo, gdzie i w jakim zawodzie pracują, jakie otrzymują wynagrodzenie, czy mają inne dochody),

podajemy także wszystkie inne informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość zasądzonych alimentów

Liczy się jakość argumentów

Dobre uzasadnienie niekoniecznie będzie długie, ale rzeczowe. Przede wszystkim, powinno być jasne dla sądu i poparte dowodami, przedstawionymi w załącznikach. Należy też pamiętać o tym, że wydatki ponoszone z tytułu utrzymania dziecka mogą też być potwierdzone przez zeznania świadków – na przykład dziadków.

Podpis na zakończenie

Pozew zakończony jest podpisem po prawej stronie. Podpis składa przedstawiciel ustawowy dziecka, czyli rodzic.

co zawiera pozew o alimenty

Przeczytaj również: Pozew o alimenty – jak to wygląda w praktyce, cz. 1: petitum

Poświadczenie informacji zawartych w pozwie o alimenty

Na dole strony, po lewej, zamieszczamy spis załączników uprawniających do złożenia pozwu oraz potwierdzających poniesienie wydatków.

Załączniki:

  1. pozew wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach,
  2. skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (w pierwszym przypadku dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, w drugim – nie),
  3. zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica składającego wniosek,
  4. faktury, potwierdzenia przelewów za zakupy dla dziecka, koszty leczenia, dodatkowe zajęcia.

Prawnik wie, jak napisać dobry pozew o alimenty

W białostockiej kancelarii adwokackiej Urszuli Zajko powstają pozwy alimentacyjne spełniające wszelkie wymogi formalne, z rzeczową argumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi informacjami, które to informacje będą brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku przez sąd. Warto skonsultować swój wniosek o alimenty z takim prawnikiem, by mieć pewność, że zostanie on rozpatrzony na korzyść dziecka.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jak wygląda konstrukcja wstępnej części pozwu o alimenty?

W części pierwszej artykułu opisana jest konstrukcja wstępnej części pozwu o alimenty.

Jakie elementy powinny się znaleźć w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

W uzasadnieniu powinny znaleźć się: data urodzenia dziecka, informacje o płatnościach alimentów przez pozwanego, składniki kosztów utrzymania dziecka, opis możliwości finansowych pozwanego, opis sytuacji rodzinnej rodziców, opis sytuacji zarobkowej rodziców oraz wszystkie inne informacje wpływające na wysokość alimentów.

Jakie są wymagania dotyczące jakości argumentów w uzasadnieniu?

Dobre uzasadnienie powinno być rzeczowe, jasne dla sądu, poparte dowodami w załącznikach i potwierdzone zeznaniami świadków jeśli to konieczne.

Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu o alimenty?

Do pozwu powinno się dołączyć: pozew w 2 egzemplarzach, odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o dochodach rodzica składającego wniosek oraz faktury i potwierdzenia przelewów związane z kosztami utrzymania dziecka.

Czy warto skonsultować wniosek o alimenty z prawnikiem?

Tak, warto skonsultować swój wniosek z prawnikiem, aby mieć pewność, że spełnia on wszelkie wymogi formalne i zostanie rozpatrzony na korzyść dziecka.