W pierwszej części artykułu przedstawione zostały podstawy prawne dotyczące kalkulowania wysokości alimentów oraz zakres wydatków. W tym miejscu przechodzimy do określenia sytuacji życiowych, w przypadku zaistnienia których możliwe jest domaganie się podniesienia kwoty alimentacyjnej.

Kiedy można wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

O wysokości alimentów sąd orzeka na podstawie stanu stwierdzonego w chwili wydawania wyroku. Może on ulec zmianie w wyniku:

  • dorastania dziecka – wraz z wiekiem jego potrzeby rosną.

Ważne! Zgodnie z niepublikowanym orzeczeniem Sądu Najwyższego z 1 czerwca 1965 r. w sprawie sygn. akt I CZ 135/64 różnica wieku dzieci wynikająca z upływu czasu od daty zasądzenia wysokości alimentów stanowi uzasadnienie wzrostu potrzeb i wydatków wiążących się z pobieraniem nauki i uczęszczaniem na dodatkowe zajęcia;


  • zmianą stanu zdrowia dziecka – przewlekła choroba generuje koszty leków, opieki specjalistycznej, rehabilitacji, utrzymywania diety,
  • zmniejszenia możliwości zarobkowych rodzica, z którym dziecko mieszka,
  • zwiększenia możliwości zarobkowych rodzica obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia pozwu o podwyższenie alimentów jest stwierdzenie zmiany stosunków, która takie żądania uzasadnia. Ustala się ją przez porównanie potrzeb dziecka i możliwości majątkowych pozwanego w chwili wydawania wyroku z chwilą wnioskowania o jego zmianę. Zmiana ta musi zostać przez stronę dowodzącą solidnie udokumentowana.

Dziecko pełnoletnie również może wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów

Jeśli uprawnione do alimentów dziecko, mimo osiągnięcia wieku pełnoletniego, nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych, może skorzystać z prawa dochodzenia podwyższenia świadczenia alimentacyjnego.

Dotyczy to sytuacji, w których dziecko:

  • studiuje,
  • przewlekle choruje,
  • z powodu niepełnosprawności nie może podjąć pracy.

Istnienie obowiązku alimentacyjnego w dwóch ostatnich przypadkach bez względu na wiek dziecka potwierdza niepublikowane orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 maja 1998 r. w sprawie sygn. akt II CKN 722/97.

Alimenty płacą nie tylko rodzice

W sytuacji, kiedy rodzic nie jest finansowo wydolny, by ponosić wszystkie usprawiedliwione i udokumentowane koszty utrzymania dziecka, może ono wystąpić o uzupełnienie alimentów przez osoby zobowiązane w dalszej kolejności, czyli dziadków.

Profesjonalna pomoc decyduje o przebiegu sprawy

Podobnie jak w przypadku pozwu o alimenty, pozew o ich podwyższenie można przygotować samodzielnie. Warto jednak skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, by uniknąć nieprawidłowości, wpływających na wydłużenie całego procesu, a niekiedy także na jego niepomyślny przebieg.