O mediacjach była mowa w kilku wcześniejszych wpisach blogowych, natomiast temat pojawia się często w praktyce naszej kancelarii adwokackiej, ponieważ jest to jedna z form rozwiązywania konfliktów, z założenia korzystna dla każdej ze stron postępowania. W sprawach sądowych, gdzie zastosowanie mają przepisy prawa rodzinnego, pomoc mediatora okazuje się często sposobem na kompromis.

Kiedy warto podjąć działania związane z mediacjami

Niemajątkowe oraz majątkowe stosunki prawne w rodzinie określane są przepisami prawa rodzinnego. W ramach tego obszaru prawa istnieje wiele kwestii, których polubowne rozwiązanie sprawia, że z pomocy kancelarii adwokackiej strony danego sporu korzystają, gdy kwestie te nie wymagają rozstrzygania przez Sąd, a jedynie zatwierdzenia prawomocnym wyrokiem.

Mediator może Państwu pomóc w sprawach z zakresu:

  • prawa małżeńskiego – rozpoczęcie oraz kontynuacja małżeństwa nie wymagają zazwyczaj pomocy mediacyjnej, natomiast odnośnie ustania małżeństwa, czyli przy sprawach o rozwód, mediacje mogą znacznie usprawnić postępowanie sądowe;
  • obowiązku alimentacyjnego – kwestią sporną jest zwykle zasadność płacenia alimentów, wysokość świadczenia alimentacyjnego oraz potrzeba zasądzania alimentów w opiece naprzemiennej; na drodze mediacji zwiększa się szansa uzyskania kompromisu;
  • władzy rodzicielskiej – jej ustanowienia, ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia, zależnie od roszczeń strony składającej pozew; zobowiązanie jednego z rodziców lub obojga rodziców do określonego postępowania również może być celem spotkań mediacyjnych.

Sprawy inne niż rozwodowe, w których mediacje pozwalają na zażegnanie określonych sporów to również obszar działania mediatorów, którzy pozostają neutralni oraz bezstronni.

Pokrewieństwo i powinowactwo – tutaj także pomoże mediator

Zapisy prawa rodzinnego dotyczą nie tylko osób będących krewnymi, czyli połączonych więzami biologicznymi (na przykład: rodzic-dziecko, rodzeństwo, dziadek-wnuk), lecz również osób, które łączy powinowactwo. Powinowaci w obrębie małżeństwa to na przykład mąż i członkowie rodziny żony. Tutaj również mają zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego, a tym samym zdarzają się sprawy z udziałem mediatora.

W kancelarii adwokackiej uzyskacie Państwo pomoc mediacyjną, gdy ma ona dotyczyć:

  1. sporów pomiędzy krewnymi w linii prostej,
  2. sporów pomiędzy krewnymi w linii bocznej (pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej),
  3. sporów osób spowinowaconych, przy czym powinowactwo trwa również pomimo rozwiązania małżeństwa, w tym rozwiązania przez rozwód.

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych, także w formie mediacji przedsądowych, pozwala skrócić oraz usprawnić postępowania procesowe. Dla stron poszczególnych sporów oznacza to realne oszczędności z tytułu zmniejszenia liczby rozpraw sądowych, potrzebnych do uzyskania wyroku.

Neutralne rozmowy poza Sądem lub zamiast rozprawy

Jeżeli obie strony danego sporu wykazują wolę uczestniczeniach w mediacjach, możliwe jest rozwiązane konfliktu bez wnoszenia pozwu. Zawsze jednak powinno to pozostać autonomiczną decyzją stron i mediator nie może wpływać na podjęcie takiej decyzji. Zgłaszając się do kancelarii adwokackiej, która w ramach usług oferuje również działania mediacyjne, można poznać faktyczne korzyści płynące z polubownego rozstrzygania sporów.

Nasza kancelaria jest przygotowana do prowadzenia mediacji

Doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach rodzinnych, a także procesach majątkowych, karnych i innych pokazuje nam, że osoby zgłaszające się po pomoc mediatora mają coraz większą wiedzę na temat mediacji przedsądowych. Nasz kancelaria adwokacka z Białegostoku zapewniamy Klientom wszechstronne działania, które są alternatywą dla tradycyjnej procedury sądowej.