Czy mediator rodzinny pomoże rozwiązać konflikty?

W wielu krajach, również w Polsce od kilku lat zaobserwować można wzrost ilości orzekanych rozwodów i separacji. Dzisiejsi małżonkowie decyzję o rozstaniu podejmują znacznie szybciej niż ich dziadkowie. Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń, które może dotknąć człowieka w ciągu całego jego życia, dlatego warto podjąć starania, aby go uniknąć lub jeśli jest to niemożliwe zminimalizować straty emocjonalne, jakie za sobą niesie.

Rozpad rodziny generuje mnóstwo różnorodnych konfliktów dotyczących np. podziału majątku po rozwodzie czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Kwestie te zazwyczaj zostają uregulowane podczas procesu sądowego, jednak dla wszystkich zainteresowanych stron znacznie korzystniejsze wydaje się ugodowe rozwiązanie sporów, np. przy pomocy mediatora rodzinnego.

mediator rodzinny rozwiązal konfliktKim jest mediator rodzinny?

Mediator rodzinny to neutralna i bezstronna osoba, której zadaniem jest pomoc zwaśnionym członkom rodziny w rozwiązaniu konfliktu oraz wypracowaniu satysfakcjonującej dla obu stron warunków porozumienia. Nie może wywierać wpływu ani oceniać żadnej ze stron. Mediator organizuje spotkania i czuwa nad prawidłową komunikacją pomiędzy uczestnikami konfliktu, którzy poddają się procesowi mediacji całkowicie dobrowolnie.

Osoba ta powinna posiadać wiedzę teoretyczną i doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów, a w przypadku świadczenia mediacji ze skierowania sądu musi uzyskać wpis na listę stałych mediatorów.

Kiedy mediator rodzinny może pomóc?

Wszelkie konflikty rodzinne obarczone są dużą dawką negatywnych emocji i stanowią olbrzymie obciążenie dla wszystkich zaangażowanych w spór osób. Dotyczy to nie tylko spraw rozwodowych, ale również majątkowych, spadkowych czy związanych np. z opieką nad starszymi rodzicami.

Ogniwem zapalnym we wzajemnych stosunkach rodzinnych może być właściwie wszystko, a więzy krwi zazwyczaj dodatkowo komplikują sytuację. Wiele z tych sporów kończy się niestety dopiero na sali sądowej, gdyż członkowie rodziny nie potrafią dojść do żadnego kompromisu. Zwyciężają wzajemne uprzedzenia i nagromadzone latami urazy utrudniające podjęcie rzeczowej dyskusji, a proces sądowy zazwyczaj zaostrza konflikt. Dlatego właśnie, tak ważna jest możliwość skorzystania z pomocy mediatora rodzinnego, który wyciszy negatywne emocje i pomoże podjąć konstruktywną dyskusję.

Skorzystanie z mediacji rodzinnej w wielu przypadkach może zapobiec pogłębieniu konfliktu i doprowadzić do załagodzenia sporu. Udział neutralnej osoby w dyskusji, pomaga w zmianie spojrzenia na problemy i racje drugiej strony oraz zapobiega powstawaniu agresji. Ta forma pomocy wydaje się szczególnie przydatna w sprawach, które dotyczą dzieci, gdyż to one zazwyczaj ponoszą największe koszty emocjonalne związane z konfliktem w rodzinie. Przykładem takiej sprawy jest np. kwestia uregulowania widzenia lub utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Czy warto korzystać z pomocy mediatora rodzinnego?

Poza sporadycznymi przypadkami, które wykluczają mediację rodzinną (np. choroba psychiczna, uzależnienie czy przemoc), zawsze warto skorzystać z pomocy mediatora. Daje to szansę na uniknięcie traumatycznych batalii sądowych i dojście do porozumienia na wspólnie wypracowanych zasadach.

Należy pamiętać, że mediator rodzinny nie ocenia postępowania i decyzji zaangażowanych w spór stron ani nie udostępnia żadnych informacji, które uzyska podczas procesu mediacji. Celem nadrzędnym jest zachęcenie stron konfliktu do zaangażowania w jego rozwiązanie i znalezienia najlepszego sposobu jego złagodzenia.