Sąd w sprawach o rozwód rozstrzyga również kwestię opieki nad dziećmi. Najczęściej na wniosek strony składającej pozew jest to miejsce stałego pobytu jednego z rodziców, lecz zdarza się również, że do naszej kancelarii adwokackiej zgłaszają się osoby, które chcą wnioskować w Sądzie o ustalenie opieki naprzemiennej. Tak jak w każdej sprawie z zakresu prawa rodzinnego, tak i tutaj warto rozważyć argumenty „za” i „przeciw”.

Z kancelarią adwokacką kwestie sporne staną się jaśniejsze

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 29 sierpnia 2015 roku odnośnie opieki naprzemiennej (zwanej również pieczą naprzemienną, pieczą wspólną, opieką wspólną) po rozwodzie ma zastosowanie w sytuacji, gdy rodzice są zgodni co do sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi.

Zlecając przygotowanie pozwu rozwodowego kancelarii adwokackiej możecie Państwo, jako strona składająca pozew, wnioskować o ustalenie opieki naprzemiennej, wskutek czego w wyroku Sądu zostanie ustanowione, że dziecko w określonym czasie mieszka z danym rodzicem, na przykład 2 tygodnie z matką i 2 tygodnie z ojcem, na przemian.

KONIECZNA JEST ZGODNOŚĆ STRON

Piecza naprzemienna jest przeciwieństwem pozbawienia władzy rodzicielskiej i może być ustanowiona jedynie w drodze porozumienia. Sąd nie nakazuje wykonywania opieki naprzemiennej, a jedynie przychyla się do wniosku.

WAŻNE JEST RÓWNIEŻ WYSŁUCHANIE DZIECKA

W postępowaniu sądowym Sąd może zapytać odpowiednio dojrzałe dziecko, czy rozumie ono, na czym będzie polegać piecza wspólna rodziców oraz jak dziecko postrzega to rozwiązanie.

RODZICE POWINNI MIESZAĆ OPTYMALNIE BLISKO SIEBIE

Adwokat z pewnością odradzi wnioskowanie o pieczę naprzemienną, gdy rodzice mieszkają w różnych miastach lub w jednym mieście, lecz daleko od siebie. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim obowiązku szkolnego, a także zajęć dodatkowych, w których uczestniczy dziecko w pobliżu miejsca zamieszkania z jednym z rodziców.

OSOBNY POKÓJ I RZECZY CODZIENNEGO UŻYTKU

Zmiana osoby sprawującej opiekę powinna się odbywać w sposób naturalny, dlatego u każdego z rodziców dziecko powinno mieć swój pokój, odpowiednią ilość ubrań, przyborów higienicznych, zabawek. Przenoszenie się na ustalony czas z jednego do drugiego domu ma następować w sposób naturalny, bez znamion typowej przeprowadzki.

Prawidłowo sporządzony dokument w kancelarii prawnej

Kwestie proceduralne zlecone adwokatowi to sposób, aby skrócić czas trwania danej rozprawy. Mając na uwadze dobro dziecka, kancelaria prawna wnioskuje o opiekę naprzemienną, jeżeli strony nie pozostają ze sobą w konflikcie i opieka ta faktycznie ma szansę być wykonywana prawidłowo. Jest to ważne z poniższych powodów:

  1. Dziecko ma prawo do bycia wychowywanym przez oboje rodziców również w sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni.
  2. Droga porozumienia jest korzystniejsza dla każdej ze stron oraz dla dziecka, a mogą ją poprzedzić również mediacje.
  3. Sąd nie orzeka w wyroku o kontaktach z dzieckiem, ponieważ opisywany sposób sprawowania opieki nie wymaga specjalnego orzecznictwa.

Z pomocą kancelarii adwokackiej możecie Państwo wnioskować o rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować każdą ze stron.

Powtarzające się okresy opieki nad dzieckiem

Opiekę naprzemienną, zgodną z zapisem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 598, oznacza sytuacja, w której „dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach”. Należy pamiętać, że rozwój dziecka ma istotne znaczenie dla ustalenia, jak długie mają to być okresy, zatem w miarę upływu czasu można wnioskować o ich wydłużenie. O poradę warto zapytać adwokata.

W naszej kancelarii adwokackiej w Białymstoku udzielamy porad z zakresu spraw rozwodowych, prawa majątkowego i innych, które dotyczą pośrednio również opieki nad dziećmi. Zapraszamy do kontaktu.