Sprawna komunikacja pomiędzy stronami sporu jest przydatna także przedsiębiorcom, którzy chcą skrócić czas trwania sadowych procedur w określonej sprawie i decydują się na skorzystanie z pomocy mediatora sądowego. Podczas mediacji można bowiem nie tylko osiągnąć porozumienie w spornych zagadnieniach, lecz lepiej zrozumieć mechanizmy wpływające na powstawanie określonych konfliktów. Po pomoc możecie się Państwo zwrócić do kancelarii prawnej.

Zadania mediatora sądowego niezależnie od zakresu postępowania

Standardy prowadzenia mediacji oraz postępowania mediatora sądowego określone są w zapisach sporządzonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 2006 roku. Każde postępowanie mediacyjne ma zatem określone ramy i toczy się według ustalonych z góry zasad.

Gdy sprawa dotyczy kwestii biznesowych, obejmuje ją zazwyczaj:

 • prawo rzeczowe – przedmiotem sporu mogą być między innymi:

◦ księgi wieczyste oraz hipoteka danej nieruchomości,
◦ spółdzielcze własnościowe prawo do użytkowania lokalu,
◦ użytkowanie wieczyste przez osobę prawną,

 • prawo zobowiązań – dotyczy:

◦ wierzycieli, współdłużników oraz dłużników,
◦ zobowiązań wynikających z powyższych zależności, gdy są zaciągnięte przez umowę,

 • prawo pracy – regulacje dotyczące więzi prawnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą to przestrzeń, w której kwestią sporną są najczęściej:

◦ warunki wykonywania pracy,
◦ zagadnienia związane z wynagrodzeniem,
◦ świadczenia socjalne,

 • prawo handlowe – w piśmiennictwie prawniczym obowiązuje tutaj kodeks cywilny, a same sprawy dotyczą na przykład:

◦ zasady swobody umów,
◦ zasady niezależności woli stron,
◦ zasady ochrony interesów konsumentów.

W powyższych i innych kwestiach należy wnioskować o mediacje, gdy jedna ze stron lub żadna ze stron sporu nie widzi możliwości polubownego rozwiązania danego konfliktu.

Mediacje nie oznaczają wskazywania winnych sporu

Praktyka mediatora sądowego trafić może na opór w postaci przekonania, że zgoda na mediacje jest równa z braniem odpowiedzialności za powstały konflikt. Należy mieć świadomość, że:

 1. celem spotkań mediacyjnych nie jest ustalenie winnych lub udowodnienie racji jednej ze stron,
 2. rozmowy mają prowadzić do polubownego rozwiązania sporów, co pozwoli uniknąć postępowania sądowego lub skrócić czas jego trwania,
 3. mediator jest osobą bezstronną, pośrednikiem w czasie negocjacji, nie opowiada się po stronie żadnej z osób w czasie mediacji ani podczas procesu.

Osiągnięciu porozumienia sprzyja – od strony mediatora – znajomość technik usprawniających komunikację oraz świadomość ograniczonych możliwości samych mediacji. Podstawą jest gotowość stron do ustępstw w zakresie, który dla obu stron jest akceptowalny.

Rola kancelarii prawnej w skutecznych mediacjach

Kancelaria adwokacka, z której adwokat może występować jako mediator sądowy, stanowi jedną z opcji przypisanych do działań, mających na celu polubowne rozwiązywanie sporów w biznesie. Mediacje biznesowe mają istotne znaczenie, a przystąpienie do nich oznacza, że strony:

 • chcą zakończyć spór bez naruszania dobrego imienia danej firmy,
 • dążą do osiągnięcia kompromisu w kwestiach spornych,
 • chcą zachować docelowo relacje biznesowe pomimo powstałego konfliktu,
 • mają na względzie dotychczasowy prestiż samej działalności, jak też relacji biznesowych.

Wybór takiej formy zakończenia sporów, zgodnie z zapisami prawa cywilnego, wskazuje na gotowość prowadzenia rozmów za pośrednictwem osoby doświadczonej i przygotowanej merytorycznie, wybranej przez strony lub wskazanej przez Sąd.

Obowiązek mediatora sądowego w kwestii poufności mediacji

Przebieg postępowania mediacyjnego ma charakter niejawny, objęty jest tajemnicą, dlatego nie należy się obawiać, że jakiekolwiek informacje z przebiegu rozmów z mediatorem sądowym zostaną przekazane osobom trzecim. Dotyczy to również postępowania sądowego – we wniosku zawarta zostanie jedynie wzmianka o tym, że mediacje miały miejsce oraz czy nastąpiło polubowne rozwiązanie określonych kwestii spornych.

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości, szczegółowych porad udzielamy w naszej kancelarii prawnej w Białymstoku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.