Jak prawnik może pomóc przy ustalaniu miejsca pobytu dziecka?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego art. 28, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Jest nim, jak stanowi art. 25, miejscowość – miejscowość, nie adres (ten dotyczy miejsca stałego pobytu) – w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W odniesieniu do małoletniego miejsce zamieszkania jest – zgodnie z art. 26, par. 1 – tożsame z miejscem zamieszkania rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Co jednak, jeśli rodzice decydują, że nie będą dłużej razem mieszkać?

Różne miejsca zamieszkania

Kwestia ustalenia miejsca pobytu dziecka pojawia się najczęściej w następujących sytuacjach:

  • rozwód,
  • separacja z oddzielnym zamieszkiwaniem,
  • małżeństwo formalnie trwające, ale małżonkowie zamieszkują już osobno,
  • rozpad związku konkubenckiego.

Zamieszkiwanie po rozwodzie

Sąd orzekający rozwód nie ma obowiązku zawarcia w orzeczeniu zapisu rozstrzygającego, gdzie ma zamieszkiwać bądź przebywać dziecko rozwiedzionych rodziców – o ile nie stało się to przedmiotem w sprawie. Najczęściej wyrok rozwodowy zawiera postanowienia dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dzieckiem. W praktyce oznacza to, że miejscem zamieszkania dziecka niejako automatycznie staje się to miejsce, w którym mieszka rodzic, któremu została powierzona władza rodzicielska. Problem pojawia się wtedy, kiedy oboje, mimo że po rozwodzie nie mieszkają razem, posiadają pełnię władzy rodzicielskiej.

W takich przypadkach kodeksy cywilny art. 26, par. 2 stanowi, że miejscem pobytu dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, u którego dziecko przebywa stale. Sytuacja problematyzuje się jeszcze bardziej, jeśli dziecko nie przybywa na stałe u żadnego z nich (bo praktycznie pół tygodnia spędza z jednym, a pół z drugim). Wtedy sąd opiekuńczy dokonuje rozstrzygnięcia, arbitralnie określając miejsce pobytu.

Sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka

By sąd wyznaczył miejsce pobytu dziecka, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkana małoletniego jest miejsce zamieszkania rodzica, który pełni nad dzieckiem pieczę. Od chwili ogłoszenia orzeczenie takie jest prawomocne.

Wniosek składany w tego typu sprawie musi spełniać wymogi pisma procesowego, co znaczy, że musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, dane personalne obu stron w sprawie, oznaczenie rodzaju pisma, argumentację oraz załączniki. To na jego podstawie sąd podejmie decyzję, dlatego warto treści tego typu wniosku skonsultować z doświadczonym prawnikiem. Taką konsultację można odbyć w Białymstoku w kancelarii mecenas Urszuli Zajko.

Pomoc adwokata będzie też nieodzowna, jeśli w wyniku zmiany okoliczności faktycznych, rodzic będzie chciał wystąpić o zmianę postanowienia z apelacją do sądu okręgowego.

Kiedy dziecko może zdecydować o miejscu swojego pobytu

Polskie prawo stanowi, że w imieniu małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia lub małoletniego ubezwłasnowolnionego, czynności procesowe podejmuje jego ustawowy przedstawiciel, czyli kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Jeśli natomiast dziecko ukończyło 13 lat i nie jest ubezwłasnowolnione, zyskuje zdolność do samodzielnego, skutecznego dokonywania czynności procesowych w postępowaniu, które jego dotyczy.

Zdarza się też, że dziecko dorastając, po latach spędzonych pod opieką jednego rodziców, trafia pod opiekę drugiego z nich i tam zamieszkuje. Taki obrót spraw wymaga sformalizowania, czyli złożenia w sądzie wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Jeśli uprzednie rozstrzygnięcie sądowe zostanie zmienione, wpłynie to również na kwestie alimentacyjne (który rodzic powinien płacić alimenty).

Wybierz skuteczną białostocką kancelarię

Jeżeli dotyczą Państwa powyższe kwestie i chcieliby je Państw uregulować, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Prowadziliśmy już wiele tego typu spraw – pomożemy rozwiązać także Państwa problemy.