Trzeba wiedzieć, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednakże każdy z małżonków, z istotnych powodów może żądać ustalenia udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Sąd przy ocenie uwzględnia, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, ocenia także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co nakazują przepisy przy podziale majątku?

Każdy z małżonków powinien zwrócić nakłady i wydatki poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Zwrot ten wymagany będzie w sytuacji, gdy małżonkowie pokryli zaciągnięty przed powstaniem małżeństwa dług jednego z nich z pieniędzy pochodzących z majątku wspólnego, w czasie trwania małżeństwa lub kiedy na działce należącej do majątku osobistego małżonka wspólnie wybudowali dom.

Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów przeznaczonych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 majątek na dwóch szalach wagi

Kiedy fizycznie następuje zwrot nakładów i wydatków?

Zwrot wydatków i nakładów następuje w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego.

Jednak w sytuacji, kiedy nakłady i wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty były dokonywane w trakcie trwania wspólności majątkowej roszczenie o ich zwrot w pewnych sytuacjach jest niedopuszczalne, np. wówczas, kiedy nakłady i wydatki czynione były na rzecz przedmiotów wchodzących do majątku osobistego, ale przynoszących dochody. I tutaj nawet nie jest istotne, czy rzecz na którą były przeznaczone nakłady rzeczywiście przyniosła dochód, wystarczy, że była przeznaczona do wygenerowania dochodu.

Gdzie złożyć formalny wniosek?

Sąd, prowadzący sprawę o podział majątku powinien przeprowadzić rozliczenie wydatków i nakładów z urzędu. Trzeba jedynie wskazać i udowodnić, że konkretne nakłady i wydatki rzeczywiście były dokonywane.