W tym artykule przybliżymy praktyczne kwestie towarzyszące decyzjom o wniesieniu pozwu rozwodowego.

Napisanie pozwu rozwodowego to dopiero początek drogi prowadzącej do formalnego zakończenia małżeństwa. To pismo powinno być odpowiednio skonstruowane, by sąd nie miał podstaw do wezwania do uzupełnienia braków. Pozew można przygotować samodzielnie – znając poszczególne elementy pisma – natomiast konsultacja z prawnikiem przy jego tworzeniu daje pewność, że w pozwie znalazło się wszystko to, co konieczne, by zwiększyć szanse na orzeczenie zgodne z naszymi oczekiwaniami. W białostockiej kancelarii mecenas Urszuli Zajko powstają rzetelne pisma rozwodowe, które są wstępem do sfinalizowania rozwodów na korzyść stron powodowych.

Zanim rozwód … separacja

Separacja oznacza czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej w wyniku zupełnego rozkładu pożycia, podczas gdy rozwód jest – obarczonym skutkami prawnymi – rozwiązaniem małżeństwa z powodu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Podjęcie decyzji o separacji niesie w sobie jeszcze możliwość naprawienia sytuacji, nie ma więc charakteru permanentnego. Na ogół łatwiej ją uzyskać niż rozwód, ale nie zostanie orzeczona, jeśli:

 • mogłyby w wyniku tego ucierpieć wspólne, nieletnie dzieci,
 • jeden z małżonków ciężko choruje.

Adwokat podpowiada: o czym trzeba wiedzieć, występując o separację

Występując o separację, należy liczyć się z określonymi kosztami:

 • stała opłata od pozwu w wysokości 600 zł lub – jeśli strony składają zgodny wniosek – 100 zł;
 • koszty utraconego zarobku w dniu, w którym trzeba się stawić do sądu,
 • kosztu dojazdów do sądu,
 • jeśli korzysta się z pomocy prawnika – jego wynagrodzenie.

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym:

 • właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli chociaż jedno z nich przebywa jeszcze w okręgu działania tego sądu,
 • właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, gdy nie ma już miejsca zamieszkania opisanego wyżej,
 • którego jurysdykcja obejmuje miejsce zamieszkania powoda, w sytuacji, gdy nie uda się ustalić sądu właściwego miejscowo.

Z praktyki kancelaryjnej wynika, że zdarzają się sytuacje, w których jedno z małżonków chce rozwodu, a drugie separacji. Wtedy sąd ocenia, czy istnieje między nimi jeszcze jakakolwiek więź – duchowa, fizyczna bądź gospodarcza. Jeśli jej istnienie nie zostanie w toku postępowania sądowego stwierdzone, są przychyli się do wniosku rozwodowego.

Adwokaci prowadzą sprawy o separację w dwóch trybach

Separację można uzyskać dwiema drogami:

 • NIEPROCESOWO – gdy małżeństwo nie posiada dzieci. Postępowanie zamyka się w czasie jednej rozprawy, w czasie której przesłuchiwane są strony. Nie jest wskazywany winny rozkładu pożycia, ale mogą zapaść decyzje dotyczące podziału majątku, mieszkania, alimentów na rzecz mniej zamożnego małżonka.
 • W TRYBIE PROCESOWYM – postępowanie takie wszczynane jest, gdy małżonkowie nie są zgodni co do separacji. Sprawa trwa na ogół dłużej, chociaż może zdarzyć się i tak, że zakończy się w czasie jednej rozprawy. Sąd wydaje wyrok, w którym zawiera: orzeczenie o winie rozpadu pożycia małżeńskiego, kwestie dotyczące obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci lub drugiego małżonka, sposób podziału majątku i korzystania ze wspólnego dotychczas mieszkania.

Jeśli któraś ze stron nie jest usatysfakcjonowana wynikiem postępowania, możliwe jest złożenie apelacji do sądu drugiej instancji.

W części drugiej artykułu: Pozew o rozwód czy pozew o separację przybliżymy przebieg postępowania rozwodowego.