W kontekście dzieci niepełnosprawnych obowiązek alimentacyjny może trwać dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub zakończenia edukacji. Podstawą przedłużenia zobowiązań strony pozwanej jest odpowiednio przygotowany pozew o alimenty, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące osoby, na rzecz której ma być zasądzone takie świadczenie, a także strony pozwanej – głównie jej sytuacji materialnej. Na co warto zwrócić uwagę w przypadku osoby pełnoletniej, lecz niesamodzielnej?

Składanie pozwu o alimenty na pełnoletnie dziecko

Zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują zobowiązania rodziców wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 133 § 1). Dotyczy to zatem między innymi niepełnosprawności, w przypadku której dziecko mimo osiągnięcia pełnoletności nie może się usamodzielnić i zarabiać na swoje utrzymanie. W pozwie o alimenty należy wtedy zawrzeć informację o:

  • orzeczonym stopniu niepełnosprawności – do 16 roku życia obowiązuje samo orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast po 16 r. ż. orzekany jest dodatkowo stopień znaczny, umiarkowany lub lekki;
  • dochodach osoby wychowującej dziecko i dodatkowych świadczeniach – zarówno praca zarobkowa w oparciu o umowę cywilno-prawną, jak też renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne i inne,
  • dochodach oraz stanie majątkowym strony pozwanej – należy uzasadnić zdolność danej osoby do comiesięcznego łożenia na dziecko w określonej kwocie i wskazać źródła dochodu wynikające między innymi z pracy zarobkowej.

Gdy stopień niepełnosprawności sprawia, że dziecko obecnie i w przyszłości nie ma realnych szans na usamodzielnienie, obowiązek alimentacyjny może spoczywać na rodzicach przez całe ich życie.

Dodatkowe okoliczności przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Z pozwem o alimenty na osobę pełnoletnią wiązać się może zarówno znaczny, jak i umiarkowany stopień niepełnosprawności. W drugim przypadku, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba taka wymaga zapewnienia jej warunków pracy chronionej lub zatrudnienia w formie telepracy. Może być zatem tak, że mimo możliwości zarobkowania, nie pojawiają się odpowiednie stanowiska pracy. Wnioskowanie o alimenty również wtedy jest w pełni zasadne.

Strona pozwana może natomiast wnosić o oddalenie powództwa, gdy:

  • sama jest osobą niepełnosprawną lub z innych uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej (na przykład sędziwy wiek, opieka nad innymi członkami rodziny uniemożliwiająca podjęcie pracy zarobkowej);
  • dziecko ma majątek pozwalający zaspokoić jego potrzeby; dotyczy to między innymi spadków, praw nabytych po podziale określonych dóbr w rodzinie, depozytów, które można zrealizować po 18 roku życia;
  • edukacja dziecka nie została ukończona z powodu zaniedbań nauki, częstego powtarzania klas pomimo całkowitej sprawności umysłowej, ustawicznej zmiany kierunków studiów; podobnie w przypadku nauki określonego zawodu.

Na przykładzie wielu dotychczasowych procesów sądowych oraz orzecznictwa w Białymstoku wiemy, jakie argumenty mogą mieć znaczenie dla sądu. Prawidłowo sporządzone pisma procesowe stanowią podstawę wszelkich działań, pozwalają sądowi poznać daną sprawę i najważniejsze okoliczności, a w perspektywie – skrócić czas postępowania sądowego.

Pomoc prawnika zamiast gotowych wzorów pozwu o alimenty

Przewagą stworzonego indywidualnie pozwu o alimenty nad wzorami dostępnymi online jest fakt, że kancelarii prawnej można powierzyć przygotowanie całego dokumentu, w którym uwzględnione zostaną istotne kwestie związane z konkretną sytuacją. Dodatkowo wybierając taką profesjonalną usługę macie Państwo pewność, że omówione zostaną wcześniej wszystkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie w sprawie. Dlaczego to tak ważne?

Po pierwsze, odpowiednio przygotowany pozew nie będzie wymagał poprawiania ani uzupełniania. W dostarczonej do sądu wersji spełnia wtedy wszelkie wymogi formalne.

Po drugie, uregulowana zostanie kwestia opłat sądowych. Zależnie od przedmiotu postępowania może to być opłata zależna od wartości dochodzonego roszczenia. W pozwie można zawrzeć wniosek o umorzenie opłaty, zmniejszenie jej lub rozdzielenie na stronę wnoszącą pozew i pozwaną.

Po trzecie, jeżeli adwokat jest Państwa pełnomocnikiem, może uczestniczyć w rozprawach w Państwa imieniu, wypowiadać się co do przeprowadzanych dowodów, zgłaszać wnioski formalne. Również w tej kwestii możecie Państwo liczyć na pomoc mecenas Urszuli Zajko.

Zasadność składania pozwu o alimenty

Pozew o zasądzenie alimentów lub o ich podwyższenie to często początek dłuższej drogi do zaspokojenia podstawowych potrzeb niepełnosprawnego dziecka. Znajomość regulacji prawnych pozwala wnioskować o taką wysokość świadczenia, która nie wzbudzi zastrzeżeń sądu ani strony pozwanej. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia zobowiązań na drodze mediacji, proces sądowy będzie definitywnym rozwiązaniem.