W przypadku spraw rozwodowych już w pozwie zawarta jest kwestia alimentów, natomiast Klienci pytają nas również o to, jak napisać pozew o alimenty, gdy sprawa nie dotyczy rozwodu. Ma to miejsce między innymi w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, gdy dziecko urodziło się już po rozwodzie stron oraz w innych okolicznościach. Niezależnie od charakteru sprawy, prawidłowo napisany pozew powoli skrócić czas postępowania oraz uzyskać kwotę alimentów, o która wnosi powód/powódka albo kwotę do niej zbliżoną.

W imieniu nieletnich dzieci – jak napisać pozew o alimenty

Osoby pełnoletnie samodzielnie mogą składać i podpisywać pozwy, natomiast w przypadku małoletnich, pozew składa rodzic lub opiekun prawny. Ważne aby pozew zawierał wszystkie niezbędne informacje i załączniki, ponieważ większa jest wtedy szansa, że wyrok zapadnie na pierwszej rozprawie. Zatem jak napisać pozew o alimenty?

1. Miejscowość i data składania pozwu

Ma to znaczenie zarówno w przypadku składania dokumentów w biurze podawczym sądu podczas osobistej wizyty, jak również w przypadku, gdy pozew wysyłany jest do sądu pocztą. Miejscem składania pozwu może być zarówno sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony składającej pozew, jak i strony pozwanej.

2. Określenie sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy

Pozew skierować należy do sądu rejonowego – w Białymstoku jest to IV Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sądy okręgowe są instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego, zatem do nich należy kierować apelacje (o tym w dalszej części artykułu). W przypadku skierowania pozwu do niewłaściwego sądu należy liczyć się z wydłużeniem czasu do pierwszej rozprawy, ponieważ dokumenty zostaną wysłane do sądu, do którego pierwotnie powinny być skierowane.

Wnioski i uzasadnienia – ciąg dalszy pozwu

W tej części pozwu zawarte są kwestie, które stanowią odpowiedź na wiele pytań dotyczących tego, jak napisać pozew o alimenty. Jest to jednocześnie część, w której poszczególne wnioski należy poprzeć odesłaniem do dokumentacji, natomiast samą dokumentacje podaje się na końcu pozwu.

3. Dane powoda oraz opiekuna prawnego i dane osoby pozwanej

Jeżeli powodem jest osoba nieletnia, w pozwie należy zamieścić najpierw jej dane, a poniżej dane rodzica, który w imieniu dziecka ubiega się o alimenty (opcjonalnie: dane opiekuna prawnego). Następnie umieszcza się dane pozwanego.

W praktyce wygląda to jak poniżej:

 • Powód:
  ◦ małoletni: Imię i nazwisko
  ◦ numer PESEL,
  ◦ adres zamieszkania,
  ◦ reprezentowany przez (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
 • Osoba reprezentująca małoletniego:
  ◦ imię i nazwisko,
  ◦ adres zamieszkania,
  ◦ numer PESEL,
 • Pozwany:
  ◦ imię i nazwisko,
  ◦ adres zamieszkania,
  ◦ numer PESEL.

Należy podać aktualny i dokładny adres zamieszkania osoby pozwanej, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że pozew zostanie dostarczony i dotrze do adresata.

4. Przedstawienie wniosków (roszczenia jako część pozwu)

Przyczyną składania pozwu są określone roszczenia i w tej części należy je zawrzeć. Określić trzeba zatem precyzyjnie:

 • kwotę, której ma dotyczyć obowiązek alimentacyjny oraz termin wpłaty świadczenia, na przykład do 10. dnia każdego miesiąca,
 • opcjonalnie również wniosek o:
  ◦ zasądzenie od osoby pozwanej całości lub części kosztów sądowych,
  ◦ nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli potrzebne jest powołanie świadków, osoba składająca pozew wskazuje świadków również w tej części dokumentu.

5. Uzasadnienie pozwu

Jest to zestawienie faktów popartych dowodami, które przemawiają za zasadnością pozwu. Należy dokładnie przedstawić sytuację każdej ze stron, czyli kolejno:

 • pokrewieństwo pomiędzy powodem a pozwanym – informację, że osoba pozwana jest matką/ojcem osoby małoletniej (dowód: odpis zupełny aktu urodzenia),
 • informacje odnośnie wcześniejszego uczestniczenia w kosztach utrzymania – tutaj wskazywane jest, czy osoba, przeciwko której składany jest pozew, uczestniczyła wcześniej w kosztach utrzymania dziecka, a jeżeli tak, jakie to były kwoty i na co były przeznaczone,
 • realne miesięczne koszty utrzymania dziecka – wydatki przedszkolne/szkolne, koszt wyżywienia, środków higienicznych, zakupu ubrań, opłat za wycieczki szkolne, zajęcia pozalekcyjne, lekarstwa w przypadku dziecka chorego i inne,
 • informacje o możliwościach finansowych strony pozwanej – należy przedstawić wykształcenie oraz aktualne miejsce zatrudnienia osoby pozwanej, a także jej faktyczne miesięczne zarobki netto, jeżeli są znane;
 • informacje o zarobkach rodzica/opiekuna prawnego, z którym mieszka dziecko – należy podać aktualne miejsce zatrudnienia oraz wynagrodzenie miesięczne netto; tutaj jak i w powyższym punkcie podaje się, czy jest to jedyne źródło zarobkowania;
 • podsumowanie uzasadnienia – informacja, na kim spoczywa całkowity ciężar utrzymania dziecka oraz że w związku z tym zasadne jest, aby strona pozwana uczestniczyła w tych kosztach zgodnie z roszczeniem podanym na wstępie.

Jest to najdłuższa część dokumentu, natomiast wbrew pozorom nie musi ona być przesadnie rozbudowana. Konkrety są znacznie istotniejsze niż długie opisy, ponieważ większość ważnych danych sąd znajdzie w załączonej do pozwu dokumentacji.

Jak napisać wniosek o alimenty z uwzględnieniem dokumentacji?

Uwiarygodnieniem wszelkich pozwów są załączone do nich dokumenty – lista załączników. Wiedząc, jak napisać wniosek o alimenty, lub powierzając napisanie takiego wniosku doświadczonemu prawnikowi, należy zadbać o dokumentację, która w tym przypadku obejmuje głównie: wspomniany wcześniej pełny odpis aktu urodzenia dziecka, rachunki oraz dokumentację najważniejszych wydatków na dziecko, zaświadczenie o zarobkach strony składającej pozew. Jeżeli sąd będzie potrzebował dodatkowej dokumentacji, zwróci się o nią do stron w trakcie postępowania.

Ważne: wniosek należy podpisać odręcznie, czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jak złożyć wniosek o alimenty bez wiedzy o miejscu zamieszkania?

Kwestia dotycząca tego, jak złożyć wniosek o alimenty została przedstawiona wcześniej, natomiast w sytuacji, gdy nieznane jest miejsce zamieszkania lub pobytu osoby pozwanej, należy skierować do sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla tej osoby. Kurator taki posiada wtedy odpowiednie uprawnienia do podejmowania czynności procesowych związanych z daną sprawą, w tym również do uczestnictwa w rozprawach, składania wniosków czy wnoszenia środków odwoławczych.