Chociaż zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie pozostawiają wątpliwości co do obowiązku łożenia na dzieci, same kwestie formalne również mają istotne znaczenie. Strona składająca pozew powinna odpowiednio sformułować uzasadnienie pozwu o alimenty. Mowa tutaj między innymi o przedstawieniu dowodów potwierdzających rzeczywiste koszty utrzymania dziecka lub dzieci. W obliczu takich dowodów nie powinno być wątpliwości, że roszczenie w określonej kwocie jest zasadne i należy je zasądzić na rzecz strony wnoszącej pozew.

Kwestie związane z uzasadnieniem pozwu o alimenty

Zależnie od okoliczności, w oparciu o które sprawa trafia na wokandę, można wnioskować o zasądzenie określonej kwoty. Uzasadnieniu pozwu o alimenty służą poniższe informacje:

  • rzetelne zestawienie kosztów utrzymania dziecka – należy uwzględnić nie tylko koszty miesięczne, na przykład żywność, ubrania, środki czystości, zabawki czy hobby (zależnie od wieku), ale również wydatki sezonowe, na przykład wyjazd na wakacje, leki w sezonie chorobowym i inne,
  • wykazanie dochodów strony składającej pozew – sytuacja majątkowa, dochody z tytułu zatrudnienia lub prowadzonej działalności, a także inne przychody, przedstawiające rzeczywiste możliwości utrzymania dziecka,
  • przedstawienie sytuacji majątkowej strony pozwanej – przybliżone miesięczne dochody, ale również informację o poziomie życia, jeżeli istnieje domniemanie, że ukrywane są dodatkowe źródła zarobkowania lub gdy strona z określonych przyczyn nie podejmuje lepiej płatnej pracy mimo uprawnień, wykształcenia czy doświadczenia w danej dziedzinie.

Oczywiście powód/powódka nie zawsze zna wysokość zarobków strony pozwanej, dlatego niektóre kwestie ustalane są w procesie sądowym na podstawie zeznań stron i świadków. Podstawą zasądzenia alimentów w określonej kwocie są zatem nie tylko faktyczne możliwości finansowe, lecz również potencjał do uzyskania określonych dochodów przez stronę pozwaną. Znaczenie może mieć również posiadany przez nią majątek.

Każdy szczegół jest istotny podczas postępowania sądowego

Potencjał informacji zawartych w uzasadnieniu pozwu o alimenty należy poprzeć dowodami w postaci dokumentów, zaświadczeń, faktur. Pozwoli to skrócić przewód sądowy, zapobiegnie odroczeniom związanym z niewystarczającym uzasadnieniem powództwa. Koszty utrzymania dziecka należy jednak poprzeć nie tylko informacjami, ale również załącznikami na ich potwierdzenie. Jeżeli sąd uzna całość za wiarygodną, wzrasta prawdopodobieństwo uzyskania alimentów we wnioskowanej wysokości. Dotyczy to każdej z poniższych sytuacji.

1. Strona pozwana nie łożyła wcześniej na dziecko

Tak w przypadku rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa albo po orzeczeniu separacji, jak również w przypadku związków nieformalnych, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych dziecka w linii prostej, czyli w pierwszej kolejności – rodziców. Na tej podstawie należy składać pozew.

2. Uczestnictwo w kosztach utrzymania odbywało się nieformalnie

Również potrzeba lub konieczność prawnego uregulowania kwestii finansowych może być argumentem w sprawie. Gdy jedno z rodziców uczestniczyło wcześniej dobrowolnie w kosztach utrzymania dziecka, lecz w chwili obecnej nie uczestniczy, należy skorzystać z rozwiązań prawnych. Pozwoli to uregulować istotne kwestie i zabezpieczyć zaspokojenie potrzeb dziecka związanych z jego utrzymaniem.

3. Sprawa dotyczy podwyższenia świadczenia

Powództwo może dotyczyć również sytuacji, gdy strona pozwana łożyła określoną kwotę na utrzymanie dziecka, lecz nie zgadza się na podwyższenie tej kwoty w drodze ustaleń pozasądowych ani na drodze mediacji. Wyrok sądu będzie wtedy regulował zobowiązania strony pozwanej wobec dziecka.

Pomoc prawnika w pisaniu uzasadnienia pozwu o alimenty

Wśród wszystkich spraw prowadzonych przez mecenas Urszulę Zajko wiele dotyczy pozwów o alimenty. Zwłaszcza, gdy uzasadnienie wniosku wymaga podniesienia dodatkowych argumentów, a sytuacja prawna stron jest nieoczywista, znajomość przepisów pozwala powołać się na określone artykuły dotyczące obowiązku alimentacyjnego. Tak jest między innymi przy alimentach na dziecko niepełnosprawne, o których napiszemy w kolejnym artykule.