Skorzystanie z usług adwokata w sprawach dotyczących wykroczeń oraz przestępstw pozwala realnie ocenić każdą sytuację, a następnie przygotować się do kolejnych etapów postępowania sądowego. Współpracę z kancelarią adwokacką może nawiązać zarówno osoba podejrzana/oskarżona o popełnienie określonych czynów, jak też osoba pokrzywdzona. Wszechstronna wiedza oraz doświadczenie prawników i radców prawnych to wsparcie tak dla osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo do pełnomocnika

Można występować w procesie samodzielnie, ale warto również rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika. Adwokat z kancelarii adwokackiej lub radca prawny obecny na sali rozpraw w roli pełnomocnika, to tylko jeden z aspektów współpracy. Ważne są również wszystkie działania dotyczące danej sprawy, które mogą się odbyć bez udziału pokrzywdzonego, a jedynie za jego wiedzą i zgodą.

Są to na przykład sytuacje, w których pełnomocnik:

  • składa dodatkowe wnioski dowodowe – czas oczekiwania na pierwszą i kolejne rozprawy może obfitować w pojawienie się nowych dowodów istotnych dla sprawy; wszystkie te dowody w imieniu pokrzywdzonego dostarcza do sądu jego pełnomocnik;
  • składa wnioski o przeprowadzenie określonych czynności procesowych – może to być na przykład wniosek o przesłuchanie dodatkowych świadków, zatrzymanie i przesłuchanie osób związanych z daną sprawą;
  • wnioskuje o zastosowanie środków odwoławczych – w prawie karnym do zwyczajnych środków odwoławczych należą apelacja oraz zażalenie, natomiast do nadzwyczajnych: kasacja i skarga na wyrok sądu odwoławczego;
  • uczestniczy w przesłuchaniu stron, świadków oraz biegłych – obecność na sali sądowej podczas rozpraw pozwala pełnomocnikowi zadawać pytania w imieniu pokrzywdzonego odnośnie wszystkich przeprowadzonych dowodów.

W sprawach o wykroczenia można mieć najwyżej jednego pełnomocnika, natomiast gdy w toku jest sprawa dotycząca przestępstwa, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do maksymalnie trzech pełnomocników.

Zadania adwokata względem podejrzanego lub oskarżonego

Podejrzanym jest osoba, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa, lecz sprawa nie została skierowana do sądu. Trwa wtedy postępowanie przygotowawcze i toczy się ono przed prokuratorem lub przed funkcjonariuszem policji. Postawienie w stan oskarżenia ma natomiast miejsce, gdy przeciw danej osobie skierowano akt oskarżenia do sądu.

Każde z powyższych okoliczności są argumentem, aby skorzystać z pomocy adwokata. Dlaczego?

  1. Pełnomocnik podejrzanego bierze udział w postępowaniu przygotowawczym, ma zatem świadomość, jakie zarzuty zostaną przedstawione w procesie oraz jak oskarżony powinien się przygotować do pierwszej i kolejnych rozpraw.
  2. Na tym etapie może się okazać, ze zasadne jest przygotowanie wniosku o skazanie bez rozprawy na podstawie art. 335 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli pokrzywdzony nie zgłasza sprzeciwu, podejrzany sporządza taki wniosek własnoręcznie.
  3. W uzasadnionych sytuacjach adwokat składa również zażalenie na zatrzymanie, na tymczasowe aresztowane, może też wnioskować o umorzenie postępowania (całkowite lub warunkowe). Decyzję podejmuje sąd, natomiast rzetelnie sporządzony wniosek jest podstawą dalszych działań.
  4. Gdy rozpoczyna się proces i podejrzany zostaje z racji obowiązujących norm prawnych oskarżonym, rolą obrońcy jest aktywne uczestnictwo w rozprawach i innych czynnościach procesowych. Jedyne, w czym nie może zastąpić oskarżonego, to składanie wyjaśnień.
  5. Gdy zakończeniem sprawy jest wyrok skazujący, rola adwokata jeszcze się nie kończy. Może on w imieniu skazanego złożyć wniosek o odroczenie wykonywania kary, o zastosowanie dozoru elektronicznego zamiast kary pozbawienia wolności, złożyć apelację od wyroku do sądu wyższej instancji.

Pomoc kancelarii adwokackiej zgodnie z odgórnymi normami

Obowiązkiem adwokata jest ochrona interesów Klienta niezależnie od rodzaju toczącego się postępowania przygotowawczego lub sprawy w sądzie. Wybierając zatem pełnomocnika lub obrońcę z wykształceniem i przygotowaniem prawniczym można mieć pewność, że przestrzegane będą zasady Kodeksu Etyki Adwokackiej. Kodeks ten w § 49, że adwokat ma obowiązek „czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku”.