Decyzja sądu o zastosowaniu aresztu tymczasowego może zapaść głównie w oparciu o zapisy Kodeksu postępowania karnego. Osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie czynu karalnego może kontaktować się ze swoim obrońcą, jeżeli taki zostanie wybrany lub przydzielony z urzędu. W prawie karnym ustawodawca zawarł najważniejsze zapisy dotyczące tej formy reprezentowania osoby oczekującej na proces sądowy lub odbywającej zasądzoną karę.

Dlaczego warto zdecydować się na obrońcę

Korzystając z pomocy obrońcy podczas aresztu tymczasowego, można rozsądnie wykorzystać czas oczekiwania na sam proces czy na postępowanie przygotowawcze. Zapisy prawa karnego regulują wiele kwestii na korzyść osoby tymczasowo aresztowanej. Gdy ma ona obrońcę, może w ramach kontaktów z obrońcą między innymi:

  • odbywać rozmowy telefoniczne z obrońcą na każdym etapie postępowania,
  • prowadzić korespondencję listowną,
  • odbywać spotkania w miejscu osadzenia.

Zgodę na kontakty obrońcy z podejrzanym/oskarżonym wydaje prokurator lub sąd. Podczas pierwszych 14 dni aresztu kontakty takie odbywają się pod nadzorem osoby trzeciej, zazwyczaj prokuratora lub funkcjonariusza policji, lecz od 15. dnia zasada ta przestaje obowiązywać. Korespondencja z obrońcą nie podlega wtedy cenzurze, a podczas widzeń nieobecne są osoby postronne.

Etapy procesów w prawie karnym a linia obrony

Osadzenie w areszcie jest środkiem zapobiegawczym i jeżeli nie zostanie uchylone lub zmienione na łagodniejszy środek, aresztowany ma obowiązek przebywania w areszcie śledczym. Zasadniczo okres taki nie może trwać dłużej niż 3 miesiące (Kodeks karny, art. 263 § 1), ale na wniosek prokuratora może zostać przedłużony.

Wsparcie ze strony obrońcy jest istotne na każdym etapie postępowania, czyli podczas postępowania:

  1. przygotowawczego – gdy postawione zostały zarzuty osobie aresztowanej, można opracować linię obrony; znaczenie mają między innymi wcześniejsza niekaralność, chęć naprawienia szkód i zadośćuczynienia;
  2. głównego – proces sądowy oraz wszystkie czynności procesowe, w tym wysłuchanie zeznań osoby podejrzanej/oskarżonej, pokrzywdzonych oraz świadków zdarzenia; obrońca może wypowiadać się i zadawać pytania co do każdego z przeprowadzonych dowodów;
  3. wykonawczego – gdy zapada wyrok skazujący, osadzony ma obowiązek odbyć zasądzoną karę pozbawienia wolności; wyrokiem może być również kara grzywny, ograniczenia wolności (dozór elektroniczny), pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Wszelkie wnioski i skargi dopuszczone zapisami prawa karnego osoba aresztowana może oczywiście składać samodzielnie, lecz korzystając z pomocy obrońcy ma pewność, że będą one przygotowane prawidłowo i w oparciu o obowiązujące aktualnie zapisy Kodeksu postępowania karnego.

Wgląd do akt sprawy, kopie i odpisy

Obrońca osoby przebywającej w areszcie ma prawo wnioskować o udostępnienie akt sprawy w celu wykonania ich odpisów lub kopii. Ma to znaczenie zwłaszcza, gdy prokurator złoży wniosek o przedłużenie aresztowania tymczasowego. Osoba podejrzana oraz jej obrońca mają wtedy możliwość poznać treść dowodów dołączonych do wniosku, aby poznać jego uzasadnienie. Nie udostępnia się jedynie dowodów z zeznań świadków „Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia albo wolności świadka lub osoby dla niego najbliższej” (art. 250 § 2b kpk).

Profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prawa karnego

Chociaż zgodnie obowiązującymi normami prawnymi osoba oskarżona może mieć maksymalnie trzech obrońców, w większości spraw wystarczy jeden doświadczony prawnik, który będzie działać skutecznie tak podczas rozpraw sądowych, jak i w czasie całego postępowania. Sprawy z zakresu prawa karnego prowadzone przez mecenas Urszulę Zajko są przykładem rzetelnego podejścia do specyfiki takich zagadnień. Długoletnia obecność kancelarii na rynku usług prawniczych może zachęcić również Państwa do powierzenia nam spraw Państwa lub Państwa bliskich.