Stawiennictwo na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowe, gdy otrzymacie Państwo wezwanie z sądu, jednak we współpracy z prawnikiem, pełniącym rolę pełnomocnika, można skorzystać z pewnych odstępstw. Warto zwrócić uwagę na Państwa rolę w danym procesie oraz na określone okoliczności, aby nie przedłużać toku postępowania i z pomocą kancelarii adwokackiej zwiększyć szansę na pomyślne zakończenie całego powództwa.

Pomoc prawnika od pierwszej rozprawy

Gdy osoba, z powództwa której ma się odbyć proces rozwodowy, nie może z usprawiedliwionych przyczyn pojawić się na pierwszej rozprawie, rozprawa ta nie musi zostać odroczona. Wystarczy, że w sądzie pojawi się pełnomocnik, czyli prawnik upoważniony do reprezentowania danych interesów. Jeżeli składacie Państwo pozew rozwodowy, warto o tym pamiętać korzystając z usług kancelarii adwokackiej. Co jednak w innych sytuacjach?

1. Odroczenie sprawy przy braku powoda/powódki i pełnomocnika

Gdy mimo wezwania, czyli zobowiązania do obecności na sali sądowej, nie stawicie się Państwo i nie pojawi się również Państwa pełnomocnik, niezależnie od treści usprawiedliwienia Sąd może odroczyć rozprawę. Nie będzie w takiej sytuacji dopuszczony również dowód z zeznań osoby pozwanej – przesłuchanie nie odbędzie się.

2. Nieobecność na kolejnych rozprawach rozwodowych

Jeżeli wyrok dotyczący rozwodu nie zapadnie podczas pierwszej rozprawy sądowej, wyznaczony zostanie termin kolejnej rozprawy. Strona wnosząca pozew również w takich okolicznościach może być reprezentowana przez adwokata bez negatywnych skutków dla przebiegu procesu. Nie zawsze również następuje odroczenie sprawy – proces może odbywać się według standardowych procedur.

3. Ogłoszenie wyroku bez obecności osoby wnoszącej pozew

Wyrok orzekający o rozwiązaniu małżeństwa opiera się na przepisach obowiązujących w chwili wyrokowania. Posiedzenie jawne, na którym zostaje ogłoszony wyrok, może się odbyć również pod nieobecność stron i ich pełnomocników. Pisemne uzasadnienie sąd sporządza na wniosek jednej ze stron lub jej pełnomocnika.

Gdy jesteście Państwo stroną pozwaną

Nieobecność strony pozwanej i jej prawnika jako pełnomocnika na pierwszej rozprawie, nie musi skutkować odroczeniem rozprawy. Sąd może wtedy:

  • przeprowadzić postępowanie dowodowe, w tym przesłuchanie strony wnoszącej pozew oraz jej świadków,
  • wydać wyrok zaoczny, gdy strona pozwana nie ustosunkowała się pisemnie do pozwu rozwodowego,
  • wymierzyć stronie pozwanej karę grzywny, gdy nieobecność nie została usprawiedliwiona mimo że w wezwaniu nakazano stawiennictwo.

Warto zatem pamiętać, że jako stronie pozwanej przysługuje Państwo prawo odpowiedzi pisemnej na pozew oraz usprawiedliwienia swojej nieobecności na danej rozprawie. Nieobecność nie sprawi jednak, że proces zostanie przerwany. Wręcz przeciwnie – wyrok rozwodowy może zapaść również bez Państwa obecności.

Przed każdą rozprawą potrzebna może być pomoc prawnika

Złożoność prawa rodzinnego oraz specyfika prowadzenia rozpraw rozwodowych sprawia, że warto zaufać prawnikowi, który w obronie Państwa interesów udzieli fachowych porad przed rozpoczęciem procesu sądowego i na każdym jego etapie. Wybierając kancelarię adwokacką Urszuli Zajko w Białymstoku możecie Państwo liczyć na wszechstronną pomoc doświadczonego adwokata.