Rozwód należy do tych wydarzeń w życiu człowieka, kiedy pomocna może się okazać asysta adwokata. Wynika to z tego, że samo podjęcie decyzji o rozwodzie odbywa się oczywiście na płaszczyźnie osobistej, ale już wszystkie kroki formalne mają charakter zinstytucjonalizowany. Nie jest więc oczywiste, że do rozwodu dojdzie, przeciwnie – sąd może oddalić powództwo o rozwód. W jakich okolicznościach może się tak stać?

Uzyskanie rozwodu nie jest oczywiste

By formalnie zakończyć małżeństwo, muszą zaistnieć pozytywne przesłanki rozwodowe, które opisywane są przez art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynika z nich, że podstawą – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rozwodem cywilnym bez orzekania o winie lub z takim orzeczeniem – musi być zupełny i trwały rozkład pożycia w postaci jednoczesnego i nieodwracalnego zerwania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Stwierdzenie zerwania tych więzi nie działa jednak automatycznie, bowiem jeśli wystąpi choć jedna z negatywnych przesłanek rozwodowych, sąd nie orzeknie zakończenia małżeństwa. Wynika to z zapisów zawartych w art. 56 § 2 i 3 k.r.o., które przewidują trzy sytuacje pozwalające na oddalenie powództwa o rozwód.

W praktyce oznacza to więc, że sąd oddali pozew o rozwód, jeśli zaistnieją trojakie okoliczności, którym przyjrzymy się teraz bliżej.

oddalenie pozwu rozwodowego

Do rozwodu może nie dojść, kiedy…

Przepisy niedopuszczające do orzeczenia rozwodu są wyrazem opiekuńczej roli państwa. Stawiają one wyżej dobro dzieci i zasady współżycia społecznego. Mają one decydujące znaczenie w trzech konkretnych sytuacjach.

  • Pierwszą z nich jest negatywny wpływ rozwodu na dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków. Będzie to miało miejsce, kiedy w wyniku orzeczenia rozwodu potrzeby materialne, a także moralne dzieci będą zaspokajane w mniejszym stopniu. Sąd zwraca także uwagę na to, czy rozwód nie wpłynie ujemnie na więzi między dziećmi i tym rodzicem, z którym nie będą one stale przebywać.
  • Druga sytuacja zachodzi wówczas, kiedy orzeczenie rozwodu stałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, czyli powszechnie przyjmowanymi wartościami. Wskazać tu można okoliczności, w których ten z małżonków, który nie wnosił o rozwód, mógłby ucierpieć z powodu jego orzeczenia, co miałoby miejsce na przykład, gdyby osoba ta była chora i wymagała stałej pomocy.
  •  Trzecią sytuacją jest ta, kiedy o rozwód występuje małżonek winny rozkładu małżeństwa, przy czym druga storna wyraża odmowę .
    Należy też pamiętać o tym, że w oczach sądu małżeństwo jest wypadkową okoliczności dynamicznych, każdorazowo wymagających zindywidualizowanego rozpatrzenia.

Przeczytaj również: Rozwód cywilny bez orzekania o winie

Nie tak szybko z drugim pozwem

Istotne jest, by mieć świadomość tego, że oddalenie pozwu rozwodowego powoduje, że sąd będzie mógł orzekać w tej sprawie dopiero, kiedy zmianie ulegną okoliczności, które wpłynęły na oddalenie powództwa, co wpływa na wydłużenie całego procesu. Dlatego warto skonsultować się z adwokatem rozwodowym, by przygotować pozew tak, by nie pozostawiał wątpliwości interpretacyjnych.