Powierzenie kancelarii prawnej przygotowania do rozprawy rozwodowej to sposób, aby dokładnie opracować dokumenty i materiały, niezbędne na każdym etapie postępowania. Korzystając z pomocy prawnika możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo oraz zlecić przygotowanie pozwu, dokumentacji, wniosków. Niezależnie od złożoności sprawy, w toku postępowania sądowego takie elementy mają istotne znaczenie.

Ustalanie szczegółów w kontakcie z kancelarią prawną

W przypadku spraw rozwodowych często ważną dla stron kwestią jest skrócenie do minimum czasu oczekiwania na samą rozprawę oraz na uzyskanie rozwodu. Kancelaria prawna jest opcją, z której warto skorzystać, gdy macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

  • pisania pozwu – znaczenie mają kwestie kardynalne, ale również detale, na przykład wskazanie odpowiedniego sądu okręgowego, do którego pozew jest kierowany; gdy pismo zostanie wysłane do innego sądu, zostanie ono przekazane właściwej instancji, lecz może się przez to wydłużyć czas oczekiwania na termin pierwszej rozprawy;
  • przytaczania okoliczności uzasadniających – istotne są argumenty, jakie Sąd może uznać za kluczowe dla sprawy i faktycznie wpływające na rozkład pożycia małżeńskiego, dlatego w pozwie warto uwzględnić obszary, które w dominujący sposób rzutują na sferę emocjonalną i inne aspekty małżeństwa, skłaniające powoda/powódkę do złożenia pozwu;
  • redagowania wniosków – warto już w pozwie określić wnioski i oczekiwania powództwa (osoby, która składa pozew) wobec osoby pozwanej, na przykład w kwestii wysokości alimentów, miejsca zamieszkania wspólnego małoletniego dziecka/dzieci po zakończeniu procesu, obszaru decyzyjności rodzica, z którym nie będzie mieszkać potomstwo.

Meandry prawa rodzinnego, które swoim zasięgiem obejmuje również rozwody, to dziedzina, w której z doświadczonym prawnikiem zdecydowanie łatwiej przejść kolejne etapy postępowania.

Ustalenia na drodze mediacji

Zanim pozew trafi do Sądu, potrzebne może być skorzystanie z instytucji mediatora sądowego. Wypracowanie porozumienia w kwestiach spornych bywa potrzebne jeszcze przed rozpoczęciem procesu sądowego, gdy małżonkowie nie potrafią osiągnąć kompromisu co do wysokości alimentów, ustalenia opieki nad dziećmi, czy podziału majątku. Dlaczego jest to tak istotne?

  1. Często współmałżonkom nie brakuje dobrej woli, lecz umiejętności rozmowy i kompromisowego rozstrzygania sporów. Pomoc osoby bezstronnej okazuje się korzystna i taką pomoc można uzyskać również w kancelarii prawnej, jeżeli dany prawnik posiada kwalifikacje do prowadzenia mediacji.
  2. Usługi dobrego adwokata obejmują wszechstronne działania, w tym również przygotowanie pozwu, dlatego osiągnięte na drodze mediacji porozumienia mogą stać się podstawą do skrócenia czasu postępowania dowodowego. Gdy małżonkowie ustalą wcześniej kwestie dotyczące majątku oraz opieki nad dziećmi, wyrok rozwodowy może zapaść szybciej.

Ważne jest także, czy rozwód ma zostać orzeczony za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie. Jeżeli tak sformułowany jest pozew, czas trwania procesu również może ulec skróceniu. Takie ustalenia warto poczynić w trakcie mediacji, jeżeli żadna ze stron nie wnioskuje o orzeczenie winy współmałżonka.

Kancelaria prawna w praktyce rozwodowej

Jak zostało wspomniane w poprzednim artykule, prawnik (w tym przypadku adwokat) odpowiada za zredagowane przez niego pisma także w sytuacji, gdy nie są sygnowane jego nazwiskiem, zatem tutaj również możecie Państwo w pełni liczyć na wybraną kancelarię prawną. Pozew rozwodowy podpisany przez Państwa, lecz przygotowany przez osobę upoważnioną, powinien spełniać wszelkie wymogi co do poprawności redagowania takich pism. Dotyczy to również dokumentów z dziedziny prawa cywilnego, karnego i innych.

W kolejnym wpisie przedstawimy kilka kwestii związanych z niestawiennictwem na rozprawie rozwodowej. Zapraszamy już wkrótce na nasz blog.