Zależnie od treści pozwu i jego uzasadnienia, sąd może nakazać stronie pozwanej złożenie pisemnej odpowiedzi, może także przedstawić taką opcję lecz bez rygoru wykonalności. Czy zatem sąd zobowiązuje do przedstawienia odpowiedzi przed pierwszą rozprawą, czy zostawia w tym zakresie swobodę, należy spojrzeć szerzej na kwestię rozwodów. Można wtedy zrozumieć wiele argumentów przemawiających za formalnym odniesieniem się do treści powództwa.

O rozwodach w kontekście rozpadu pożycia małżeńskiego

Zobowiązania sądu w kwestii przesłuchania stron podczas procesu nie budzą żadnych wątpliwości, dlatego trzeba mieć świadomość, że złożenie odpowiedzi na pozew przed nie zwalnia z uczestnictwa w postępowaniu. Wprawdzie wiele rozwodów orzekanych jest bez finalnej obecności jednej ze stron w sali sądowej, lecz zwykle przynajmniej podczas pierwszej rozprawy standardem jest przeprowadzenie dowodu z zeznań powódki/powoda i strony pozwanej.

Wracając jednak do kwestii odpowiedzi na pozew, należy zadbać o kilka istotnych szczegółów.

  • Odpowiedź powinna spełniać wymogi formalne. Tak jak w przypadku innych pism procesowych, tak również tutaj istotne są: sygnatura akt, prawidłowe dane stron, wskazanie, że jest to odpowiedź na pozew, rzetelne przedstawienie okoliczności w odniesieniu do informacji z pozwu.
  • Należy odnieść się do każdego dowodu wskazanego przez stronę wnoszącą pozew, czyli zgodzić się z danym twierdzeniem lub mu zaprzeczyć, przedstawiając rzetelne argumenty. Poparciem argumentacji powinny być również dowody, na przykład – zależnie od sprawy – badania lekarskie, treści wiadomości, zdjęcia.
  • W podsumowaniu powinny się znaleźć wnioski, które w przypadku zgodności stanowisk ograniczyć można do kilku zdań, lecz gdy wnosicie Państwo inaczej niż strona składająca pozew, swoją odpowiedź należy dodatkowo uzasadnić.

Już na tym etapie przynajmniej częściowo rozstrzygane są kwestie opieki nad dziećmi, podziału majątku i inne.

Zgoda na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

Odpowiedzią pozwalającą zmniejszyć liczbę rozpraw w całym procesie, jest uznanie za prawdziwe twierdzeń z pozwu oraz zawartych w nim dowodów. Również zgoda na żądania z pozwu dotyczące orzekania lub braku orzekania o winie ma tutaj istotne znaczenie. Podobnie kwestie dotyczące opieki nad dziećmi oraz decydowania o ich przyszłości.

Takie rozstrzygnięcia polubowne dotyczą zazwyczaj małżeństw, dla których rozkład pożycia stał się stanem naturalnym, nie miały miejsca sytuacje, w których jedna ze stron czułaby się pokrzywdzona.. Często jako przyczyna całkowitego i trwałego rozkładu pożycia podawana jest w podobnych sprawach niezgodność charakterów, lecz wtedy celem sądu jest ustalenie, czy pod tym argumentem nie kryją się inne okoliczności.

Brak zgody, czyli prawdopodobieństwo wyroku innego niż w pozwie

Strona pozwana może również zakwestionować stwierdzenia i dowody zawarte w pozwie, zaprzeczyć poszczególnym tezom. Taka odpowiedź ma na celu:

  • przedstawienie własnych żądań jako brak zgody na rozwiązania wnioskowane w pozwie; dotyczy to głównie wysokości alimentów na siebie i dziecko lub dzieci, formy sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie, sposobu podziału majątku;
  • zmianę warunków orzeczenia rozwodu; głównie gdy strona pozwana nie zgadza się na rozwód z jej całkowitej winy lub na rozwód z winy obu stron, a wnosi, że całkowita wina leży po stronie powódki/powoda;
  • wyrażenie braku zgody na rozwód lub wniosek o separację; jeżeli przedstawione są argumenty noszące znamiona tzw. negatywnych przesłanek, wiele rozwodów nie zostaje orzeczonych w danym procesie; instancją odwoławczą jest wtedy sąd apelacyjny.

Już na etapie udzielania odpowiedzi na pozew można więc przedstawić stwierdzenia i dowody, które zwiększą szansę na wyrok korzystny dla osoby pozwanej, a w określonych przypadkach również na oddalenie powództwa.

Wsparcie prawnika podczas rozwodów

Kancelaria mecenas Urszuli Zajko to miejsce, w którym Klienci mogą zawsze liczyć na wszechstronne działania dotyczące rozwodów oraz ewentualnych mediacji z tym związanych. Często wątpliwości osób pozwanych budzi właśnie zasadność odpowiadania na pozwy, gdy nie wymaga tego sąd. Znajomość kwestii prawnych pozwala podjąć rozsądną decyzję.