Wystąpienie o alimenty, czyli sądowe ustalenie wysokości świadczenia, które rodzic będzie płacił na dziecko, jest sformalizowaną procedurą wymagającą złożenia stosownego dokumentu. By wniosek taki spełnił swoją funkcję, musi być odpowiednio sporządzony pod względem merytorycznym – zatem co należy uwzględnić w pozwie o alimenty i jaką rolę w jego przygotowywaniu może pełnić doświadczony adwokat?

Elementy pisma procesowego

Zastanawiając się nad tym, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, trzeba pamiętać, że choć są to zawsze dokumenty indywidualnie uzasadniane, zawierają pewne odgórnie ustalone części wspólne, charakterystyczne dla pism procesowych – zostały one wyszczególnione w art. 126 § 1 k.p.c. – przyjrzyjmy się im bliżej.

 1. Miejscowość i data.
 2. Oznaczenie sądu – art. 32 k.p.c. wyjaśnia, że dokument powinien trafić do sądu rejonowego.
 3. Dane osobowe stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – pismo musi jednoznacznie wskazywać, kto jest stroną:
  1. pozywającą; podajemy imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania – tu będzie kierowana korespondencja z sądu;
  2. pozwaną (od której ubiegamy się o świadczenie) – tu również wpisujemy imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania;
  3. jeśli stronę pozywającą reprezentuje pełnomocnik, czyli adwokat, trzeba podać także jego dane, ponieważ to on będzie podpisywał wniosek, do czego jeszcze wrócimy.
 4. Wyszczególnienie wartości przedmiotu sporu („w.p.s.”) – kolejna informacja wchodząca w zakres tego, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, to wskazanie wysokości sumy rocznych świadczeń lub przeliczonych na konkretny okres, jeśli jest krótszy niż rok; to kwota, którą powód chce uzyskać.
 5. Oznaczenie rodzaju pisma.
 6. Osnowa wniosku – zawiera opis sprawy z informacjami dotyczącymi kwestii istotnych dla jej rozstrzygnięcia.

W tym momencie rozważań dotyczących tego, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, przechodzimy już do elementów charakterystycznych dla opisywanych wniosków.

wniosek alimentacyjny

Niezbędne elementy wniosku alimentacyjnego

Kolejna część informacji odpowiada indywidualnemu opisowi stanu rzeczy, co wymaga uwzględnienia specyfiki danej sprawy. Aby mieć pewność, że wszystko zostanie ujęte w poprawny sposób, warto skonsultować się z wykwalifikowaną osobą – z adwokatem. Pomoże on odpowiednio opisać w dokumencie wymienione poniżej elementy.

 1. Określenie żądania – czyli kluczowa część, którą należy uwzględnić w pozwie o alimenty; to opis celu pozywającego, czyli zasądzenia określonej kwoty wypłacanej miesięcznie, wraz ze wskazaniem daty i sposobu dokonywania płatności, a także ewentualnego ubiegania się o odsetki wynikające z opóźnień.
  1. W tym miejscu podaje się także inne żądania, na przykład: wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania w sądzie czy o wezwanie świadków.
  2. Musimy tu również zamieścić informację o tym, czy strony skorzystały z mediacji.
 2. Uzasadnienie – to opis sprawy, wskazanie faktów i ich udowodnienie; trzeba opisać wydatki ponoszone na utrzymanie dziecka; potwierdzeniem tego będą imienne faktury, paragony, a także zaświadczenia lekarskie poświadczające na przykład szczególne potrzeby dziecka (a zatem koszty leczenia, farmaceutyki, diety) – gromadzenie tego typu dokumentów jest ważne, ponieważ przepisy stanowią, że to na stronie pozywającej spoczywa obowiązek przygotowania dowodu. Istotną rolę odgrywa także opisanie dotychczasowej opieki nad dzieckiem, kontaktów z nim. W dalszej kolejności trzeba opisać możliwości finansowych pozwanego rodzica – na podstawie PIT czy zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę.
 3. Podpis – składa go powód własnoręcznie; kiedy jest nim małoletni, dokument musi być podpisany przez ustawowego przedstawiciela – rodzica lub przedstawiciela rodzica, jeśli reprezentuje go adwokat.
 4. Załączniki – omawiając to, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, nie można nie wspomnieć o załącznikach. Powinniśmy je wymienić na końcu dokumentu – to bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia. Jeśli załączników jest dużo, łatwo mogą się w toku sprawy zagubić. Zamieszczenie spisu we wniosku stanowi natomiast poświadczenie tego, że konkretny dokument został przedstawiony sądowi do wglądu.

Dobrze przemyślany wniosek zawierający wszystko to, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, sam w sobie staje się argumentem przemawiającym na korzyść pozywającego, dlatego tak istotną rolę odgrywa tu pomoc ze strony adwokata. Dokument musimy dostarczyć do wskazanego w piśmie sądu lub wysłać listem poleconym. Powinny to być dwa egzemplarze, które trafią do sądu i do pozwanego.

Przygotowanie wniosku z pomocą specjalisty

Powyższe wyjaśnienia pokazują, ze kwestia tego, co należy uwzględnić w pozwie o alimenty, jest dość złożona i wymaga nie tylko znajomości struktury takiego dokumentu, lecz także umiejętności precyzyjnego formułowania argumentów przemawiających na korzyść powoda. Pamiętajmy, że choć gotowe wzory są dostępne dla wszystkich, samodzielne wypełnienie ich we właściwy sposób bywa trudne. Dobrze przygotowany wniosek opiera się na indywidualnym podejściu do sprawy, a także na wiedzy z zakresu prawa. Warto więc zdać się na doświadczenie ekspertów – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Urszuli Zajko, aby skorzystać z kompetencji prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym.